جعفر مهراد

 جعفر مهراد دانشگاه شیراز،علوم تربیتی روانشناسی

جعفر مهراد

Jafar Mehrdad

دانشگاه شیراز،علوم تربیتی روانشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.