ابراهیم قاسمی نژاد

 ابراهیم قاسمی نژاد استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه تهران)

ابراهیم قاسمی نژاد

Ebrahim Ghasemi Nejad

استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه تهران)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 1
2 استفاده از پالینوفاسیس ها در مقایسه عمق نسبی دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در دو برش دره شهر و الگو (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 6، شماره: 2
3 زیست چینه نگاری بالاترین بخش رسوبات دریایی ایوسن بر مبنای نانوپلانکتون های آهکی در دامنه های جنوبی پهنه ساختاری بینالود، آبادی قلعه وزیر (قلعه بازار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 5، شماره: 1
4 زیست چینه نگاری سازند گورپی در شمال کبیرکوه بر مبنای فرامینیفرا و تطابق آن با مقاطع جهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 1، شماره: 1
5 نانواستراتیگرافی و پالیواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 2
6 پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و پالیواکولوژی سازند سرچشمه در چاه توس 1، شرق کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت پالئواکولوژیکی و زیست چینه نگاری کوسه ماهی Ptychodus در کرتاسهع پسین با مثقالی از سازند ایلام (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
2 اولین گزارش از پالینومرف های سازند کژدمی در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
3 بالنوفاسیس و محیط رسوبی سازند نیزار در حوضه کپه داغ شرق روستای چهچهه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
4 بررسی اشکوبهای نامورین، موسگووین (کربونیفر میانی) در برش میغان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی تغییرات میزان اکسیژن سازند سنگانه براساس مطالعات پالینولوژیکی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
6 بررسی شرایط محیطی در طی رسوبگذاری سازند سنگانه در برش قلعه نو(شرق کپه داغ) با استفاده از محتوای مواد ارگانیکی(ارگانو فاسیس) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی میزان تولید (palaeoproductivity) و نوسانات اکسیژن سازند گورپی جنوب شرق شیراز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
8 بررسی چگونگی تغییرات میزان اکسیژن در طی انبایش سازند گورپی در برش الگو بر اساس "فاکتورهای حفاظت مواد ارگانیکی " (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بوم شناسی دیرینه سازند گورپی در برش خرامه واقع در جنوب شرقی شیراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
10 بیوستراتیگرافی اسپور و پولن سازند شمشک در برش فریزی، شمال غرب مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 تطابق زیست چینه ای با نگرشی ویژه بر نوسانات سطح آب دریا در مناطق خوزستان و فارس ساحلی بر مبنای روزن داران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 تعیین محیط دیرینه محیط رسوبی و بلوغ حرارتی نهشته های سازند نایبنددرکوه چال سفید به کمک پالینومورفها (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
13 تفسیر محیطی بخش شیلی سازند گورپی در برش موک جنوب شرق شیراز با استفاده از مواد ارگانیکی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 حبیوزوناسیون قسمت زیرین سازند گورپی در کبیرکوه بر مبنای فرامینیفرا و تطابق آن با برش الگوی Elkf و مقاطع جهانی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 زیست چینه نگاری سازند گرو در چاه ماهی دشت- 1، حوزه لرستان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 طبقه بندی رخساره های الکتریکی سازند عرب توسط روشMRGC درمیدان سلمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
17 مطالعه زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند سروک درمیدان نفتی اهواز چاه AZ354 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 نهشته های ژوراسیک جاجرم، کپه داغ یا البرز شرقی؟ (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 نگرشی نو بر مرز پرمین – تریاس با استفاده از فرامینیفرهای بنتیک در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 پالئواکولوژی سازند نایبند در برش کوه چال سفید برزک کاشان به کمک پالینومورف ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
21 پالینو استراتیگرافی سازند گورپی در برش کوه شاه نشین (نودان) در غرب شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند چمن بید در کوههای صندوق شکن (شرق کپه داغ) بر مبنای داینوفلاژله ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و محیط دیرینه رسوبات ژوراسیک میانی - بالایی برش روستای قربان در جنوب شرق مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 پالینوزوناسیون و محیط رسوبی سازند چمن بید در برش نابیا (جنوب غرب بجنورد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 پالینوفاسیس و تفسیر محیط رسوبی سازند دلیچای دربرش طالو واقع درشمال خاوری دامغان برپایه پالینومورفها (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
26 پالینولوژی سازندکلات درحوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 چگونگی انعکاس تغییر محیط بر توزیع پالینومرفهای دریایی حوضه رسوبی شمال سوئیس (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 چینهنگاری سکانسی و بایواستراتیگرافی سازند سروک درمیدان نفتی اهواز برمبنای روزن بران پلانکتونیک (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
29 کلاسه بندی آکریتارکهای galeate ممبرهای 4 و 5 سازند میلا ( کامبرواردویسین ) درناحیه تویه جنوب غرب دامغان با استفاده از آنالیزهای آماری (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 گزارش امبلیناهای فرازنین گروه میغان در شمال شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 گزارش پالینومورفهای دریایی سازند سورگاه در برش تنگ شیرین آب، ایلام و استفاده از آنها در تعیین ویژگیهای محیط رسوبی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران