حسین صادقی نامقی

 حسین صادقی نامقی دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

حسین صادقی نامقی

Hossein Sadeghi Nameghi

دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت ها در مزارع گندم استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
2 اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
3 اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتویید داخلی شته انار (Aphis punicae Pass.) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
4 اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتویید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
5 اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
6 اولین گزارش زنبور گرده افشان Hym.: Megachilidae) (Latreille, 1809)diadema Anthidium) از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
7 اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
8 اولین گزارش چهار گونه از خانوادهی Eulophidae از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
9 بررسی پویایی جمعیت شته ی رز (.L rosae Macrosiphum ) روی ارقام مختلف گل رز (hybrida Rosa ) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
10 بیمارگری جدایه ای بومی از نماتود های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 2
11 تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص های تنوع زیستی مگس های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) در تعدادی از بوم نظام های کشاورزی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
12 تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Insecta: ApoideaHymenoptera مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
13 تنوع زیستی زنجرک‎های مزارع چغندرقند در شهرستان مشهد و گزارش گونه‎های جدید برای استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 28، شماره: 1
14 شته های گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
15 معرفی برخی از کنه های شکارگر بالاخانواده های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ های میوه دانه دار شهرستان مشهد، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
16 معرفی تعدادی از کنه های خانواده اریوفیده Acari: Prostigmata: Eriophyidae)) مرتبط با علف های هرز در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
17 معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Sarcoptiformes: Acari ) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
18 معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات (Acari: Mesostigmata, Trombidiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
19 نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
20 کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایانAcari: Mesostigmata در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
21 گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر (Col.: Carabidae) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 معرفی کفشدوزک های شکارگر شته ی رز Macrosiphum (Homoptera, Aphididae) rosae (L. در شهر مشهد و معرفی گونه ها ی غالب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست