احمد غلامی

 احمد غلامی عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

احمد غلامی

Ahmad Gholami

عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new cost-effective method to evaluate collagenase activity using nano-graphene oxide (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 4
2 اثر عصاره مرزنجوش و آویشن کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم های آنتی اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 2
3 اثر محلول پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
4 اثر هورمون پرایمینگ و زوال بذر بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در بذور ارقام ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد و کیفیت دانه سویا متاثر از تلقیح مضاعف با کود زیستی بارور 2و ریزوبیوم ژاپونیکوم در شرایط هیدرو-اسمو پرایمینگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
6 Computational analysis of collagenase from different Vibrio, Clostridium and Bacillus strains to find new enzyme sources (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 1، شماره: 4
7 Graphene: recent advances in engineering, medical and biological sciences, and future prospective (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 4، شماره: 3
8 Impact of two different extraction methods on chemical composition and antimicrobial activities of multi-ingredients essential oils and hydrosols (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 4، شماره: 3
9 In silico evaluation of rare codons and their positions in the structure of cytosine deaminase and substrate docking studies (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 2، شماره: 2
10 Mahvieh, an amazing nutraceutical bridge between traditional and modern diet (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 5، شماره: 2
11 Suicide gene therapy: A special focus on progress and concerns about cancer treatment (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 4
12 The effect of different positively charged silver nanoparticles against bacteria, fungi and mammalian cell line. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 2
13 بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تامین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
14 بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف هرز (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 3
15 بررسی برهمکنش مدیریت خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچریشه بر تنفس خاک و برخی ویژگی های رشدی ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
16 بررسی تاثیر همزیستی با میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
17 بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی بر کاهش اثرات تنش کم آبی، شاخص های رشدZea mays L و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
18 بررسی عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و کاشت تاخیری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
19 بررسی همزیستی قارچ ریشه، کاربرد خاکی و محلول پاشی فلومیکس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 4
20 برهمکنش گوگرد وباکتری تیوباسیلوس برکلونیزاسیون دوگونه قارچ میکوریزاورشد ذرت Zea mays Lدرشرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
21 تاثیر انواع خاکپوش و مدیریت بهینه ترکیب های تغذیه ای بر ویژگی های زراعی،سبزینه، کاروتنویید و عملکرد در گیاه خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
22 تاثیر تلقیح با قارچ میکوریزا و مدیریت آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 4
23 تاثیر تلقیح دو گانه باکتری تیوباسیلوس Thiobacillus thiooxidans) و قارچ میکوریزGlomus spp بر تغذیه ذرت در سطوح مختلف گوگرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
24 تاثیر خاک ورزی حفاظتی و متداول با مدیریت بقایا بر ویژگی های فیزیولوژیکی گندم(Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
25 تاثیر سامانه های خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
26 تاثیر کاربرد برگی متانول بر عملکرد و شاخص های ریخت شناسی کنجد ( Sesamum indicum. L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
27 تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 1
28 تاثیر مدیریت کود نیتروژن بر شاخص های رشد و صفات کمی سه هیبرید ذرت دانه ای در شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
29 تحلیل توزیع میدان الکتریکی در مقره های پلیمری تحت شرایط یخ زدگی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 4
30 تخمین عمر عایقی کابل های فشار قوی XLPE تحت تنش های حرارتی، الکتریکی و همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 7، شماره: 1
31 طراحی و اعتبارسنجی چارچوب برنامه درسی آموزش کاهش خطرپذیری از بلایای طبیعی برای دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 64
32 فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عباسی گجراتی و ویژگی های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 19
33 کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
34 نقش تلقیح مضاعف باکتری های آزوسپریلوم و سودوموناس در بهبود جذب عناصر غذایی در ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3-D FEM Calculation of Electric Field and Potential Distribution for HVInsulators Considering the Effects of Wind Force and Foggy Condition (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
2 A conceptual view on human as a pharmaceutical production factory (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
3 A Harmonic Balance Based Stability Domain Analysis of Period-1 Ferroresonance (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
4 A model for prediction of ice flashover faults in power grid with respect to meteorological parameters (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
5 A New Method for Calculation of Corona Inception Voltage in Stranded Conductors of Overhead Transmission Lines (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
6 Adjusting the Electric Field and Voltage Distribution Along a 400 kV Transmission Line Composite Insulator Using Corona Ring (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
7 Aging of Isolating Materials in Power Cables (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
8 An Improved Method for Probabilistic Evaluation of lightning-related failures of Overhead Transmission Lines with Considering Non-Vertical Strokes (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 Analysis of Corona Effect on Lightning Performance of HV Overhead Transmission Line UsingATP/EMTP (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 آنالیز و شبیه سازی تاثیر تلفات غیر خطی بر پدیده رورزونانس در یک ترانسفورماتور آزمایشگاهی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
11 آنالیز و مدلسازی تأثیر آلودگی بر توزیع پتانسیل مقرههای بشقابی در خطوط هوایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 اتوماسیون وتجدید پیکربندی پستها وشبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت کاهش تلفات (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
13 اثر امواج اولتراسونیک وکود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلیVigna sinensis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
14 اثر باکتری های محرک رشد گیاه( Pseudomonas و Azospirillum) در انتقال مجدد هیدراتهای کربن در ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثر بخشی سیستم های تامین مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
16 اثر پیش تیمار زیستی و محلول پاشی اسپرمیدین ومولفه های فلورسانس کلروفیل و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط شور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 اثر تراکم کاشت و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت دانه ای دابل کراس 370 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثر تقسیط کود اوره در زمانهای مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثر تلفیق کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات رشدی گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
20 اثر تلفیق کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
21 اثر تلقیح باکتری برادی ریزوبیوم جاپونیکوم در سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد دانه و کلروفیل گیاه سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 اثر تنش خشکی و تلقیح مایکوریزا بر عملکرد دانه و تجمع پروتئین در نخود زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
23 اثر چیدمان و انباشتگی نانولوله در پایداری پیچشی سیلندر تقویت شده توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
24 اثر رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد واجزای عملکرد دانه گندم زمستانه رقم امید (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 اثر زمان و مقدار مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ذرت دانه ای در شاهرود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 اثر سطوح مختلف تنش خشکی و برگزدایی و حذف تاسل بر برخی از صفات زراعی ذرت دانهای رقم دابل کراس 370 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
27 اثر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 اثر محلول پاشی کود اوره در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات فیزیولوژیکی در گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 اثر مصرف گوگرد در خاک های دارای کمبود گوگرد روی عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 اثرات مخرب کاربرد هادی های آلومینیم - فولاد غیر استاندارد در شبکههای توزیع فشار متوسط (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
31 اثربخشی سیستمهای تامین مالی بررشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
32 ارائه الگوریتم نوین جهت بررسی تولیدهای پراکنده در مطالعات پخش بار، شبکه های توزیع نامتقارن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
33 ارزیابی اثر کاربرد قارچ های آرباسکولار میکوریزا و نیتروکسین بر ارتفاع و عملکرد بیولوژیک ذرت دانه ای ( (سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
34 ارزیابی پتانسیل باکتریهای Azospirillum وPseudomonas بر شاخص های فتوسنتزی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
35 ارزیابی پیری عایق های روغن - کاغذ ترانسفورماتورها در تنش حرارتی تسریع یافته " با استفاده از تست های الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی" (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
36 ارزیابی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات زراعی ذرت در منطقه شاهرود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 ارزیابی تاثیر شرایط مختلف مدیریت تغذیه گیاهی بر بهبود جذب عناصر غذایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 ارزیابی تاثیر همزیستی قارچ های میکوریزا بر شاخص های رشد در ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 ارزیابی تأثیر تلقیح رایزوبیومی و کاربرد قارچ مایکوریزا در سطح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات فیزیومورفولوژیک سویا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 ارزیابی تأثیر تلقیح میکوریزا و کود فسفر بر گرهزایی و رشد گیاه نخود در مراحل گلدهی و غلاف دهی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 ارزیابی تأثیر حلقه کرونا و هادی‌های باندل بر توزیع میدان الکتریکی مقره‌های کامپوزیتی 765 کیلوولت با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
42 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذورکلزاBrassica napus L تولید شده درشرایط استفاده ازسویه های مختلف باکتریهای محرک رشد گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 ارزیابی روش اندازه گیری جریان نشتی مقره جهت تعیین شدت آلودگی محیطی موثر بر ایزولاسیون (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
44 ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندام های زیرزمینی ذرت تحت تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 ارزیابی شاخص های جوانه زنی بذور ذرت در پاسخ به تلقیح با سویه های مختلف باکتری های محرک رشد گیاه (Azospirillum ، Pseudomonas و Azotobacter) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 ارزیابی عکس العمل نخود زراعی به تنش رطوبت و تلقیح مایکوریزایی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
47 ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الکتریکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
48 ارزیابی عملکرد خطوط هوایی شبکه توزیع تحت شرایط صاعقه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
49 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از پوشش های سیلیکون رابری RTV در پست های فشار قوی مناطق آلوده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
50 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع در محیط تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
51 ارزیابی مدل های قوس الکتریکی در شبیه سازی کلیدهای قدرت و ارائه روشی جدید به منظور بررسی پدیده قوس مجدد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
52 ارزیابی موضوعات ارائه شده درکنگره های علوم زراعت و اصلاح نباتات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 ارزیابی میزان الودگی مقره ها در منطقه خوزستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور کاهش هزینه در شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
54 ارزیابی نقش مواد ذخیره ای ساقه و برگ در عملکرد گندم تحت رژیم های مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
55 استفاده از شبکه وسیع جهانی در اتوماسیون پستهای فشار قوی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
56 استفاده تأثیر استفاده از کودهای آلی باقی مانده کمپوست قارچ SMC وورمی کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی نیتروژن بر برخی خصوصیات رویشی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
57 اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
58 اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغنترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
59 Corona Ring Designation for 400 kV AC Transmission Line with Composite Insulators by FEM (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
60 Damping of Ferroresonance in Coupling Capacitor Voltage Transformers with Ferroresonance Suppressing Circuits (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
61 Simulation of Ferroresonance in a Three Phase Three-Limbed Laboratory Transformer (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
62 Transient Analysis of Grounding System in a Wind Farm Based on Antenna Theory Using Fast Relaxed Vector Fitting Method (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
63 باکتریهای محرک رشد گیاهان: استفاده از پتانسیلهای آنها در پایداری اکوسیستمهای زراعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 بررس اثر تلقیح باکتری برادی ریزوبیوم جاپونیکوم در سطوح مختلف تقسیط کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 بررسی اثر اعوجاجهای هارمونیکی بر مدلسازی فرکانسی- آماری تخلیه جزئی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
66 بررسی اثر پارامترهای شبکه برق بر ولتاژ بحرانی وقوع قوس در مقره های آلوده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
67 بررسی اثر تراکم کاشت و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 بررسی اثر دو منبع مختلف سیلیس بر میزان آلودگی به ساقه خوار Chilo suppresalis Walker و عملکرد گیاه برنج، رقم طارم هاشمی و لاین 843 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
69 بررسی اثر سطوح مختلف تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه رازیانه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 بررسی اثر قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کاربرد فسفر و پتاسیم بر عملکرد و میزان فسفردانه در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
71 بررسی اثر متقابل انواع کود های نیتروژن و مدیریت آنها برخصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در منطقه شاهرود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
72 بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
73 بررسی اثر مقاومت وصل بر روی امواج گذرای سریع ناشی از کلیدزنی در پستهای فشارقوی با عایق گازیgis (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
74 بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات گلرنگ بهاره تحت تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید و اسید آسکوربیک (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
75 بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات گلرنگ بهاره تحت تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید و اسیدآسکوربیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
76 بررسی اثرات سوء دمای محیط در کارآئی ترانسفورماتورهای قدرت و راههای تعدیل آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
77 بررسی اثرپرایمینگ باکتری ریزوبیوم و کود دامی برعملکرد نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 بررسی اثرچندنوع خاکپوش و مدیریت بهینه سیستم های کودی شیمیایی ارگانیک و بیولوژیک برصفات آگرواکولوژیک خرفه درچینهای مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 بررسی اثردومنبع مختلف سیلیس برمیزان جذب تولید ماده خشک عملکردواجزای عملکردبرنج رقم طارم هاشمی و لاین 843 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی انتشار و مکان یابی تخلیه الکتریکی جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور به کمک تئوری خطوط انتقال دارای چند هادی بر پایه اطلاعات ساختمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
81 بررسی پدیده فرورزونانس و تاثیر پارامترهای موثر بر آن در ترانسفورماتورهای توزیع به کمک نرم افزار EMTP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
82 بررسی تاثیر آبیاری و پرایمینگ بذر برعملکرد، زیست توده و شاخص برداشت ارقام گلرنگ (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
83 بررسی تاثیر استفاده از کود آلی باقی مانده کمپوست قارچ خوراکی، قارچ میکوریزای آرباسکولار و کود شیمیایی نیتروژنه بر تجمع ماده خشک و عملکرد دانه گیاه لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
84 بررسی تاثیر استفاده از کود آلی پسماند کمپوست قارچ خوراکی، قارچ میکوریزای آرباسکولار و کود شیمیایی نیتر ژنه بر کلونیزاسیون میکوریزایی برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
85 بررسی تاثیر SMC و کود نیتروژن بر عملکرد اقتصادی گیاه نخود و وزن صد دانه و وزن خشک ساقه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
86 بررسی تاثیر برقگیرهای اکسید روی برروی اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه درخط انتقال و پست های فشارقوی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
87 بررسی تاثیر پرایمینگ بذر توسط سویه های ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
88 بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن ارقام گلرنگ تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
89 بررسی تاثیر رژیم های مختلف رطوبتی در مراحل مختلف فنولوژیکی برمنحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
90 بررسی تاثیر شرایط محیطی بر اضافه ولتاژهای القایی ناشی از وقوع صاعقه در خطوط هوایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
91 بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسیدهیومیک و زمان های پرایمینگ بذربررشد گیاهچه گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 بررسی تاثیر فرسودگی سطح هادی بر پدیده ی کرونا با استفاده از نتایج تجربی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
93 بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا و کودهای فسفره و پتاسه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه دارای خاک های شور (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
94 بررسی تاثیر قارچ میکرویزا و امواج فراصوت بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
95 بررسی تاثیر قارچ میکوریز، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس، درصد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
96 بررسی تاثیر قارچ میکوریزای آرباسکولار (AM) و فسفر دراستقرارگیاه شبدردر شرایط شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
97 بررسی تاثیر کاربرد باکتری ریزوبیوم و تیوباسیلوس و قارچمیکوریزا بر اجزای عملکرد در لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
98 بررسی تاثیر کودهای زیستی و آلی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
99 بررسی تاثیر محل جبران سازها بر تعدیل اضافه ولتاژ های کلیدزنی درخطوط ترکیبی فشار قوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
100 بررسی تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر محتوی نسبی آب برگ و پایداری غشای پلاسمایی گیاه کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت شرایط تنش کم آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
101 بررسی تاثیر محلول پاشی اسیدآسکوربیک و اسیدسالیسیلیک بر محتوی کلروفیل و کاروتنوئید گیاه کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت شرایط تنش کم آب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
102 بررسی تاثیر محلول پاشی کود اوره در مرحله گرده افشانی بر رشد و عملکرد گندم زمستانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
103 بررسی تاثیر محلولپاشی اسیدآسکوربیک و اسیدسالیسیلیک بر محتوای کلروفیل و کاروتنوئید گیاه کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت شرایط تنش کم آب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
104 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و پرایمینگ بذرتوسط باکتریهای آزوسپیریلیوم و ازتوباکتربرخصوصیات رشد عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
105 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گوگرد ، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر افزایش قابلیت جذب فسفر خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
106 بررسی تاثیر میکوریزا، تیوباسیلوس و کود گوگرد بر میزان کلروفیل و محتوای نسبی آب RWC برگ ذرت Zea Mays L. (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
107 بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی برراندمان مصرف آب دربوته های ذرت درشدت های مختلف تنش آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 بررسی تاثیرقارچ های میکوریزا و کود آلی برروی برخی صفات کمی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
109 بررسی تاثیرکاربرد گوگرد وتیوباسیلوس برمقدارفسفردانه و کلونیزاسیون ریشه ذرت توسط قارچ میکوریزاGlomus intraradices (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 بررسی تاثیرکودهای دامی بیولوژیک و شیمیایی برعملکرد گیاه ذرت علوفه ای و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
111 بررسی تاثیرهمزیستی قارچ های میکوریزای آرباسکولار برعملکرددانه و راندمان مصرف آب درذرت تحت شرایط کم آبی به روش اورتوگونال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 بررسی تأثیر اتصال انتهایی و فاصله خزشی بازوهای پلیمری دکل های خطوط فشرده برشدت میدان الکتریکی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
113 بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم بر گره بندی و درصد کلونیزاسیون لوبیا چشم بلبلی ( Vignasinensis L. ) در تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
114 بررسی تأثیر کودهای آلی باقی مانده کمپوست قارچ SMC و ورمی کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی نیتروژن بر کلونیزاسیون میکوریزاییو برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
115 بررسی تأثیر هم زیستی قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی (vigna sinensis L) در شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
116 بررسی تحمل ژنوتیپ های مختلف جوبه تنش گرمایی انتهای دوره رشد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
117 بررسی تغییرات خواص عایقی روغن ترانسفورماتور تحت تاثیر تنش حرارتی با استفاده از تست های پیری تسریع یافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
118 بررسی توزیع دمایی و میدان الکتریکی در کابل فشارقوی متناوب و با حضور حفره (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
119 بررسی رابطه آینده نگری مدیران با عملکرد در واحدهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
120 بررسی رابطه تفکر سیستمی مدیران با عملکرد در واحدهای صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
121 بررسی رابطه مولفه های تفکر استراتژیک مدیران با عملکرد سازمانی در واحدهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
122 بررسی رفتار پیرشدگی عایق سلولز در نقطه مرزی 105 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
123 بررسی رفتار مزارع بادی با توربین های مختلف تحت حالات گذرای الکترومغناطیسی اتصال کوتاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
124 بررسی رفتار مقره های چینی در خطوط هوایی توزیع تحت شرایط آلودگی محیط (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
125 بررسی روابط همبستگی بین برخی شاخصهای رشدوعملکرددربوته های ذرت میکوریزایی تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 بررسی روشهای تعیین پارامترهای صاعقه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
127 بررسی عکس العمل گیاه ذرت در طول فصل رشد در پاسخ به تلقیح با سویه های مختلف باکتریهای محرک رشد (Pseudomonas و Azospirillum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
128 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni در واکنش به قارچ های اندوفیتی و کاربرد پلی آمین اسپرمیدین تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
129 بررسی فیزیولوژیکی روابط منبع و مخزن و ارتباط آنها با عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 بررسی مدیریت خاکورزی ، همزیستی میکوریزا و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک برمیزان عملکرد دانه، مقدار کلروفیل کل و میزان کارتنوئید در گیاه سورگوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
131 بررسی مدیریت خاکورزی و پرایمینگ بذر با مایکوریزا و اسید سالیسیلیک بر عملکرد بیولوژیک، فسفر قابل جذب خاک و درصد کلونیزاسیون در گیاه ذرت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
132 بررسی مدیریت خاکورزی و پرایمینگ بذر با مایکوریزا و اسید سالیسیلیک برمیزان عملکرد دانه، مقدار کلروفیل کل و میزان کارتنوئید در گیاه ذرت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
133 بررسی مدیریت خاکورزی، همزیستی میکوریزایی و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک برعملکرد بیولوژیک، درصد کلونیزاسیون و فسفر قابل جذب خاک در گیاه سورگوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
134 بررسی مشکلات برقگیرها در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
135 بررسی مشکلات ساخت نسنجیده سدهای مخزنی و به خطر افتادن سلامت انسان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
136 بررسی میدا نهای الکتریکی و مغناطیسی در خطوط مرکب و مقایسه اثرات آن با خطوط منفرد (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
137 بررسی میزان اثربخشی متغیرهای تعدیل گر بر مولفه های تفکر استراتژیک مدیران (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
138 بررسی میزان پروتئین و عملکرد دانه گندم تحت تنش رطوبتی در مراحل مختلف فنولوژیکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
139 بررسی نقش توسعه کارآفرینی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
140 بررسی و مطالعه تستهای دی الکتریک ترانسفورماتورهای فشار قوی شبکه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
141 بررسی و مطالعه تستهای گازکروماتوگرافی و کنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
142 بررسی و مقایسه روش های نوین جهت بررسی کیفیت و پایش بر قگیرها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
143 بررسی وابستگی میکوریزایی گیاه ذرت در پاسخ به همزیستی با گونه های مختلف قارچ میکوریزای آرباسکولار و مقادیر مختلف فسفر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
144 بررسی هماهنگی عایقی در خطوط ترکیبی فشار قوی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
145 بررسی هماهنگی عایقی در خطوط فشار قوی کابلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
146 بررسی همبستگی بین شاخص های جوانه زنی بذور ذرت در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
147 برهمکنش قارچ مایکوریزا، باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد بر pH خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
148 بهبود پروفایل ولتاژ و کمینه سازی توان راکتیو در پستهای توزیع اولیه با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی دینامیکی فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
149 بهرهبرداری بهینه یک میکرو شبکه با هدف کمینه سازی هزینه هابه کمک الگوریتم تجمع ذرات (PSO) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
150 بهینه سازی شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم جایابی بهینه پستها در مراکز ثقل بار و تعیین مسیر فیدر فشار ضعیف (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
151 بهینه سازی مصرف فسفر با استفاده از قارچ میکوریزا و تأثیر آن بر جذب عناصر معدنی در زراعت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
152 پاسخ گیاه لوبیا چشم بلبلی (.Vigna sinensis L) به محلول پاشی عصاره مخمردر شرایط تنش کم آبی در مرحله گلدهی و غلاف بندی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
153 پیش بینی طول عمر عایق های سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت تحت تاثیرتنش حرارتی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
154 تاثیر آبیاری مزارع بر روی لغزش های رودخانه ها وتاثیر لغزش ها بر تخریب زمین های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
155 تاثیر آرایش هادی های خطوط انتقال کمپکت در افزایش یکنواختی میدان الکتریکی جهت افرایش توان انتقالی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
156 تاثیر اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیکی بر شاخص های فتوسنتزی گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
157 تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
158 تاثیر تلقیح همزمان باکتری رایزوبیوم و حل کننده فسفردرشرایط کم آبیاری بربرخی ازپارامترهای زراعی لوبیا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
159 تاثیر تنش کم آبیاری و محلول پاشی ساکارز بر عملکرد و اجزای عملکردلوبیا چشم بلبلی .(L.vignasinensis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
160 تاثیر رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در طول فصل رشد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
161 تاثیر قارچهای میکوریزای آرباسکولار برروی برخی ازشاخصهای رشدو عملکرد درذرت تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
162 تاثیر کاربرد امواج فراصوت بر خصوصیات جوانه زنی کنجد رقم هلیل (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
163 تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گیاه دارویی شنبلیه در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
164 تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2، باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر برخی صفات رشدی سویا (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
165 تاثیر کاربرد متانول بر خصوصیات زراعی کنجد رقم هلیل (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
166 تاثیر کودهای زیستی و محلول پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
167 تاثیر محلول پاشی ساکارز بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد لوبیا چشم بلبلی L. vigna sinensis در شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
168 تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر تجمع ماده خشک در گیاه آفتاب گردان تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
169 تاثیر مدیریت مصرف کود اوره از طریق محلول پاشی در مراحل مختلف رشد بر کمیت و کیفیت دانه در گندم زمستانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
170 تاثیر ورمی کمپسوت برعملکرد نخود درشرایط تنش وغیرتنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
171 تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر درصد اسانس و تعداد دانه در چتر در دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
172 تاثیر ورمی کمپوست و میکوریزا بر میزان کلروفیل،ارتفاع و عملکرد آویشنThymus vulgaris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
173 تاثیراعمال رژیمهای مختلف آبیاری درمراحل مختلف فنولوژیکی برمیزان پروتئین و عملکرددانه گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
174 تاثیرتنش کم آبی و محلول پاشی اسیدآسکوربیک برعملکردواجزای عملکردسیاهدانه Nigella sativa L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
175 تاثیرکمپوست و کود نیتروژنه بربرخی صفات گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
176 تاثیرکمپوست و کود نیتروژنه برشاخص سطح برگ و برخی صفات گلرنگ Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
177 تاثیرکودهای بیولوژیک برعملکردومقداراسانس گیاه آویشن Thymus vulgaris L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
178 تاثیرمحلول پاشی اسید آسکوربیک برشاخصهای رشدسویا درشرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
179 تاثیرمحلول پاشی اسید سالیسیلیک بربرخی صفات کمی و کیفی ریشه چغندرقند تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
180 تاثیرمحلول پاشی اسیدآسکوربیک وسدیم نیتروپروسایدبربرخی صفات گلرنگ تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
181 تاثیرمحلول پاشی ساکارز بر بیوماس، مقدار آب نسبی و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (vigna sinensis L.) در شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
182 تاثیرمحلول پاشی متانول برعملکردواجزای عملکردسیاهدانه Nigella sativa L.تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
183 تأثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
184 تأثیر تلقیح میکوریزا و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه سیر در مقادیر مختلف گوگرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
185 تأثیر تلقیح همزمان میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور-2 در سطوح مختلف فسفر بر برخی پارامترهای زراعی نخود رقم هاشم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
186 تأثیر تیمار محلول پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش خشکی بر رشد و عملکرد گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
187 تأثیر زمانهای مختلف مصرف سولفات روی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه نخود دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
188 تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات کیفی خرفه (Portulaca oleracea L) در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
189 تأثیر کود گوگرد گرانوله آلی و مایه تلقیح باکتری جنس تیوباسیلوس بر عملکرد سویا در شرایط هیدروپرایم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
190 تأثیر محلول پاشی و کاربرد خاکی فولومیکس در شرای بیوپرایمینگ بذر بر برخی صفات فیزیولوژیک سویا (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
191 تأثیر میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم هاشم تحت تأثیر سطوح مختلف کود فسفر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
192 تجزیه علیت عملکرددانه و خصوصیات وابسته ژنوتیپ های جو تحت شرایط تنش و بدون تنش گرما (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
193 تجزیه و تحلیل انرژی های ورودی و خروجی در تولید محصولات زراعی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
194 تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم امید تحت رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
195 تحلیل تأثیر شکل مقره های پلیمری بر رفتار الکتریکی آنها در محیط های آلوده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
196 تحلیل و مقایسه عمرعایقی کابلهای فشارقوی EPR XLPE تحت تنشهای چندگانه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
197 تخمین عمر عایقی کابل های فشار قوی تحت تن شهای الکتریکی- حرارتی،تغییرات بار و گذراهای حرارتی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
198 تخمین عمرسپری شده ترانسفورماتورهای قدرت با تکنیک های شیمیایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
199 تخمین نرخ شکست الکتریکی سطحی در خطوط انتقال بر اثر یخ زدگی مقره با استفاده از روش های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر
200 تخمینگر همزمان مقاومت استاتور به منظور بهبود عملکرد سیستم کنترل برداری بدون سنسور با در نظر گرفتن تلفات آهنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
201 تشخیص خطاها و میزان خاصیت عایقی سلولز در ترانسفورماتورها با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
202 تشخیص خطاهای عایقی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن به کمک شبکه عصبی ـ فازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
203 تشخیص و محل یابی تخلیه جزیی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل موجک و انرژی آن در سیگنال ولتاژ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
204 تشکیل مناطق امن، رسیدن به سرچشمه های صلح یا تداوم جنگ (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»
205 تعیین پارامترهای قوس الکتریکی در عایق های آلوده به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
206 تعیین شاخص های روغن ترانسفورماتور تحت تأثیر تنش حرارتی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
207 تعیین قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور با استفاده از مدل حرارتی فازی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
208 تعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
209 تعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف فنولوژیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
210 تولید پایدار و بهبود جذب عناصر غذایی ذرت در عکس العمل به تلقیح بذر توسط باکتریهای محرک رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
211 جایابی بهینه برقگیرهای ZnO در خطوط انتقال و پست های فشار قوی به کمک نرم افزار EMTP (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
212 جایابی بهینه تجهیزات کلید زنی بر اساس هزینه قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
213 جایابی بهینه ریکلوزرها در شبکه توزیع جهت کاهش انرژی توزیع نشده با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
214 حفاظت از توربینهای بادی در مقابل برخورد صاعقه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
215 حفاظت تجهیزات شبکه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
216 خوانش پسااستعماری بازیهای رایانه ای غربی و بازنمایی خاورمیانه درآنها ( مطالعه ی موردی: بازی ندای وظیفه(Call of Duty)) (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
217 دسته بندی مدلهای مداری برقگیرهای اکسید فلزی در مقابله با اضافه ولتاژها با زمان پیشانی مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
218 روشی نوین در تفکیک محل وقوع تخلیهجزئی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
219 ساختارهای کتابخانه ای برای آموزش های الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
220 شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی از قوس بازگشتی با مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
221 شبیه سازی تاثیر حضور رطوبت و حفره بر توزیع میدان الکتریکی کابل15 کیلوولت با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
222 شبیه سازی توزیع میدان الکتریکی و پتانسیل در کابلهای مرطوب (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
223 شبیه سازی سه بعدی توزیع میدان الکتریکی در کابل فشار قوی با حضور حفره (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
224 شبیه سازی و تعیین توزیع میدان الکتریکی در کابلهای فشارقوی در حضور حفره با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
225 شبیه سازی و مقایسه اضافه ولتاژهای ناشی از پدیده کلیدزنی به کمک مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
226 شناسایی و رتبه بندی قابلیتهای سازمانی موثر بر موفقیت برنامه های مدیریت دانش در صنعت بیمه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
227 ضرورت هستی شناختی آموزش چند فرهنگی در بازسازی دموکراتیک ساختار اجتماعی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
228 طراحی، مدلسازی و شبیهسازی کنترلکننده مرکزی برای سیستم تولید الکتریسیتهبا منابع تجدیدپذیر ترکیبی در حضور ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
229 علل قطع خطوط هوایی برق فارس ناشی از گالوپینگ، طراحی و اجرای نامناسب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
230 قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور در شرایط فوق تحریک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
231 قابلیت بارگذاری ترانسفورماتوردردمای محیط متغیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
232 کاهش آلودگی های محیط زیست با استفاده از قارچ میکوریزا با کاهش مصرف کود های شیمیایی فسفر و پتاسیم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
233 کاهش ا ضافه ولتاژهای گذرای سریع ناشی ازکلیدزنی درپست های فشارقوی با عایق گازی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
234 کنترل موتور القایی بدون سنسور سرعت با استفاده ازشبکه های عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
235 کنترل ولتاژتماسی ریل درسیستم های حمل و نقل ریلی برقی باتغذیه DC (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
236 محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه‌های نامتعادل توزیع همراه با تولید پراکنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل
237 محاسبه و بررسی جامع امپدانس خطوط هوایی در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
238 محاسبه و بهینه سازی قابلیت انتقال کل (TTC) به روش ترکیبی معیار عملکرد خط و آنالیز حساسیت با استفاده از TCSC (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
239 مد لسازی و تعیین وقوع پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
240 مدرنیته و هویت قومی- فرهنگی در کردستان (تحلیل جامعه شناختی اثرگذاری عناصر مدرن بر نحوه نگرش به نمادهای هویت قومی- فرهنگی به شیوه نظریه زمینه ای) (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
241 مدل سازی جامع سیستم های زمین برای تحلیل حالات گذرای الکترومغناطیسی با استفاده از روش برازش برداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
242 مدلسازی دینامیکی و پیش بینی دامنه گالوپینگ عمودی و پیچشی در خطوط هوایی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
243 مدلسازی سطح برگ گیاه موسیر (Allium hirtifolium) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
244 مدلسازی سیستم حمل و نقل ریلی - برقی DC بمنظور کنترل جریان سرگردان و ولتاژ تماسی ریل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
245 مدلسازی گسترده نوسانات گالوپینگ خطوط هوایی انتقال انرژیبا استفاده از شبیه سازی و آنالیز معادلات مشتقات جزیی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
246 مدلسازی ولتاژ ریل و جریان سرگردان شبکههای ریلی و برقی چند ترنی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
247 مدیریت عمر عایق کاغذ در سلولزی تحت تاثیر نقطه داغ 160 درجه سانتیگراد در ترانسفورماتورهای قدرت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
248 مطالعات پیرسازی لاستیک سیلیکونی تحت اعمال میدان های الکتریکی و حرارتی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
249 مطالعه آنکلوزیون های سیال در کانسار مس نظرآباد (شهرستان زرندیه - شمال شرق استان مرکزی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
250 مطالعه اثر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه هیپوکوتیل در گیاه رازیانه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
251 مطالعه بر همکنش بیوپرایمینگ، محلول پاشی و کاربرد خاکی فولومیکس بر صفات وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته سویا (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
252 مطالعه تا ثیرتوام اسموپرایم و هیدروپرایم در سطوح مختلف گوگرد گرا نوله بر میزان کلروفیل ذرت و برخی صفات ذرت سینکل کراس 704 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
253 مطالعه تاثیر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ در سطوح مختلف کود گوگرد گرا نوله بر عمق دانه، تعداد دانه در ردیف بلال، میزان کلروفیل و عملکرد ذرت ( رقم سینکل کراس 704) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
254 مطالعه تاثیر توام اسموپرایم و هیدروپرایم در سطوح مختلف کود گوگرد گرانوله بر رشد علف های هرز و وزن صد دانه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
255 مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2،باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
256 مطالعه تلفیقی اثر تلقیح مضاعف ریزوبیوم و تیوباسیلوس در سطوح مختلف کود نیتروزن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
257 مطالعه تلقیقی اثر تلقیح میکوریزا و کاربرد باکتری ریزوبیوموتیوباسیلوس بر رشد لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
258 مطالعه جذب ماکروالمنت های فسفر و پتاسیم در ذرت متأثر از کاربرد قارچ میکوریزا در سطوح مختلف فسفر و پتاسیم در شرایط شور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
259 مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه ذرت در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
260 مطالعه کارایی سویه های مختلف باکتری محرک رشد Azospirillum در طی مراحل رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
261 مطالعه مدیریت تلفیقی تلقیح مضاعف ریزوبیوم و تیوباسیلوس در سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
262 مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
263 معرفی روشی جدید برای شناسائی تخلیه جزئی در گازSF6 توسط سنسورهای گازی نانو لوله های کربنی CNTs (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
264 مقایسه تاثیر سه نوع کمپوست پسماند شهری برغلظت عناصر غذایی کم مصرف و برخی خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
265 مقایسه تاثیر سه نوع کمپوست پسماندشهری برعملکرد کیفی و کمی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
266 مکانیابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با سیم پیچی دیسکی ساده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
267 نتایجی از 3 C -کدهای خودمکمل ماکسیمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریاضیات زیستی
268 نقش اوقات فراغت با تکیه بر ورزش، بر سلامت روان از دیدگاه اسلام، احادیث و متخصصان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
269 نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
270 نقش کودهای بیولوژیک بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در اکوسیستم زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
271 نقش نگرش مذهبی در پیش بینی تفکر انتقادی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
272 نگاه مفهومی به انسان به عنوان کارخانه ی تولید دارو (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی
273 هماهنگی رلهها، کلیدهای بازبست و فیوزها در شبکه توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
274 هماهنگی عایقی در پست های گازی (GIS) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
275 یک روش جدید مدل سازی پست های GIS جهت شبیه سازی اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
276 یک روش گسترش یافته جدید برای محاسبه نرخهای خرابی مربوط به صاعقه در خطوط انتقال هوایی بر مبنای تواناییهای MATLAB و ATP (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق