عبداله همتی گلیان

 عبداله همتی گلیان استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

عبداله همتی گلیان

Abdolah Hemati Golian

استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.