امیر لکزیان

 امیر لکزیان استاد

امیر لکزیان

Amir Lakzian

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر EDTA و اسیدسیتریک بر فعالیت های آنزیمی خاک واستخراج سرب توسط آفتاب گردان و خردل هندی از یک خاک آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
2 اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (.Satureja hortensis L) تحت تنش کلرید سدیم (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
3 اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
4 اثر قارچ های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک های آلوده به آرسنیت وآرسنات به وسیله گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
5 اثر منابع پتاسیم بر جذب و کاهش تنش کادمیوم توسط کلزا (.Brassica napus L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
6 اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
7 اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
8 ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران (Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
9 ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
10 بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد واجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کشهای سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاریمطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
13 بررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
14 بررسی و مقایسه اثر منابع و روش های مختلف کاربرد نیتروژن بر راندمان مصرف نیتروژن برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 1
15 بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ های گندم دیم (.Triticum aestivum L) با استفاده از نیتروژن- 15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
16 تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک(اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
17 تاثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
18 تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
19 تجزیه زیستی نرمال– هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سودوموناس و برخی باکتری هایبومی مناطق آلوده به نفت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
20 تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین(مطالعه موردی: بخشی از اراضی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
21 تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه CWSI (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
22 تغییرات غلظت Cr ،Ni و Mn در خاک های تشکی لشده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ های فوق بازی در غرب مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
23 ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
24 مدل سازی ترکیب ایزوتوپی H2,O18 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
25 واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
26 پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 BIODEGRADATION OF TETRACYCLINE BY BASIDIOMYCETE FUNGUS PLEUROTUS OSTREATUS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 Bradyrhizobium Japonicum در مطالعه تنوع SucA و TopA استفاده از کاوشگرهای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر آهک بر روی جریان های کربن آلی خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
4 اثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
5 اثر بیوچار خصوصیات رشدی گیاه سویا و خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 اثر سطوح مختلف بیوچار و ورمیکمپوست بر رشد رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
7 اثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبنده به ریشه و توده ی خاک گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
8 اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در ذرت در شرایط سترون و غیر سترون (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
9 اثر قارچهای میکوریز آربوسکولی بر جذب نیتروژن گیاه یونجه در شرایط شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 ارزیابی رس مونتموریلونیت تغییر یافته با نانوذرات مگنتیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
11 ارزیابی شاخص تنوع آنزیمی شانون پس از گیاه پالایی یک خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 اکتریهای ریزوبیومی مولد آنزیم ACC دآمیناز و کاهش اثرات سوء اتیلن تنشی در گیاه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
13 بررسی اثر تاج پوشش گیاهان بوته ای مرتع بر روابط همزیستی گیاه و میکوریز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
14 بررسی اثر توام و جداگانه کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر فراهمی فسفر مورد نیاز ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
15 بررسی اثر غنی سازی لجن فاضلاب شهری توسط نیتروژن وفسفر بر فعالیت فسفاتاز قلیایی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی اثر فرم رویشی گیاهان در مراتع نیمه استپی بر میزان همزیستی با قارچ میکوریزا (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 بررسی اثر قطع اندام هوایی گیاه Festuca ovina L بر تولید و همزیستی گیاه با میکوریزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر درگیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
19 بررسی اثرات باقیمانده علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل + سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
20 بررسی امکان استفاده از کودهای شیمیایی جهت رشد باکتری های تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویی مس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی تاثیر استخراج گیاهی تشدید شده با EDTA و اسید سیتریک برکیفیت یک خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 بررسی تاثیر اکتینومیست های خاک پوششی بر کنترل سودوموناس تولاسی و تریکودرما هاریزانوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
23 بررسی تاثیر بیوچار و بقایای گیاهی جو بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
24 بررسی تاثیر دیاتومیت و دیاتومیت اصلاح شده بر سرب قابل دسترس در خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
25 بررسی تاثیر زیولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاه پالایی نفت خام (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی تاثیر پالاینده های آلی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی توان تولید آنزیم - ACC دآمیناز در سویه های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک های تشکیل شده در دشت هرات (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
29 بررسی میزان تنفس میکروبی در دو نمونه خاک پس از افزودن بقایای گندم، یونجه وگوجه فرنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
30 برهمکنش قارچ های میکوریزای آربسکولار و کادمیم بر تغییرات پرولین، قندهای محلول و برخی شاخص های رشدی سورگوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
31 تأثیر تلقیح توأم باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
32 تأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
34 تأثیر مادهآلی بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
35 تأثیر مصرف عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در جذب عناصر P N در برگ و بنه در گیاه دارویی زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
36 تأثیر کادمیم و ماده آلی بر پی - اچ و هدایت الکتریکی خاک و نقش آن بر فراهمی کادمیم در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
37 تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس میکروبی خاک تحت کشت گیاه ریحان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
38 تأثیر کود گاوی و کادمیم بر بیومس و ارتفاع گیاه لوبیا سبز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 تأثیرغلظت های مختلف آرسنیک بر خصوصیات رشدی گیاه لوبیا در محیط کشت آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
40 تاثبر فنلی فورمیس موسه بر جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
42 تاثیر pH و زمان بر مقدار بیوسورفاکتانت تولیدی دو باکتری باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تاثیر آرسنیک و کود گاوی بر فعالیت اوره آز خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
44 تاثیر ارقام گوجه فرنگی برجمعیت نماتد Meloidogyne javanica خاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
45 تاثیر ارگانومونتموریلونیت تهیه شده با سورفکتانت اگزوپلی ساکارید بر فعالیت آنزیم های اوره آز خاک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
46 تاثیر بازدارنده های نیترات زایی در حضور منابع کودی مختلف نیتروژن بر ویژگی های رشدی گیاه کاهو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 تاثیر باسیلوس مگاتریوم بر فراهمی فسفر از خاک فسفات در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
48 تاثیر باکتری ها ی شور و قلیاپسند افزایش دهنده رشد گیاه، بر عملکرد گندم در سه خاک شور و قلیا تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
49 تاثیر بیوچار بر غلظت فرم های معدنی نیتروژن در خاک اسیدی (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
50 تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
51 تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست برتغییرات ویتامین ث دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
52 تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 تاثیر دو نوع اکسید روی (معمولی و نانو) بر شاخص های جوانه زنی گیاه لوبیا ( Phaseolus Vulgaris L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
54 تاثیر زئولیت و اسید هیومیک بر خاک شور آلوده به آنتی بیوتیک بر خصوصیات رشدی و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ریحان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
55 تاثیر سنگ های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک های غرب مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
56 تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
57 تاثیر علف کش تریفلورالین بر زیست توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
58 تاثیر علفکش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
59 تاثیر غلظت های مختلف اورانیوم بر جمعیت های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
60 تاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
61 تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند بیولوژیکی نیتریفیکاسیون در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
62 تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس و بیومس میکروبی در دو خاک آهکی و غیرآهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
63 تاثیر فیتازهای تولید شده از منابع قارچی بر میزان حلالیت فسفر آلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
64 تاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
65 تاثیر لجن فاضلاب شهری غنی شده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
66 تاثیر مایکوریزا و باسیلوس مگاتریوم بر خصوصیات رشدی ذرت در خاک آهکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
67 تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
68 تاثیر مدیریت های مختلف بقایای گندم و چغندرقند بر میزان نیتروژن و پتاسیم خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
69 تاثیر مدیریتهای مختلف پسماند دو گیاه گندم و چغندرقند برمیزان کربن آلی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
70 تاثیر پیریفورمسپورا ایندیکا و میکوریزا بر رشد ذرت در خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
71 تاثیر کادمیم و قارچ های میکوریزای آربسکولار بر میزان تغییرات پرولین، قندهای محلول و کلروفیل گیاه سورگوم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
72 تاثیر کادمیوم بر فعالیت آنزیم اوره آز و فسفاتاز خاک زیر کشت ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
73 تاثیر کاربرد ضایعات آهن، پیریت و باکتری تیوباسیلوس بر گره زایی و ویژگی های رشدی سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
74 تاثیر کاربرد ضایعات آهن، پیریت و باکتری تیوباسیلوس بر گرهزایی و ویژگی های رشدی سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
75 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان فعالیت آنزیمی خاک در دوره رویشی گیاه ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
76 تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
77 تاثیر کرمخاکی بر جذب مس و کادمیم خاک در گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
78 تاثیر کودهای شیمیایی وآلی کود مرغی وکود گاوی بر جمعیت نماتد Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
79 تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) دو خاک آلفی سول شمال ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
80 تاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوسنایجر بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
81 تاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
82 تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های دارویی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
83 تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای ازکشاورزی دقیق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
84 توزیع NIوCRدر اجزای اندازه ذرات خاک های تشکیل شده از اواترابازیک های غرب مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
85 توزیع روی و نیکل در برخی اراضی صنعتی، کشاورزی و شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
86 توزیع کربن آلی خاک درشرایط مختلف مدیریت اراضی و توپوگرافی درمنطقه سیساب بجنورد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
87 جداسازی باکتری های مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
88 سنتز کمپلکس های اسیدهای آمینه با فلز آهن به عنوان منبع تامین کننده آهن در کشت آبی و خاکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
89 شناسایی استرینهای متحمل به شوری و خشکی سینوریزوبیوم ملیلوتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
90 شناسایی خاکهای تشکیل شده در دشت هرات افغانستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
91 شناسایی و بررسی کمپلکس های کیتوسان و مشتقات هیدرولیز شده آن با فلز روی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
92 فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
93 فراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
94 محور مقاله : آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر توام آلودگی کادمیم و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم اوره آز و بیوماس میکروبی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
95 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر فعال سازی بیوچار پوست گردو توسط متانول بر ظرفیت آن در جذب آنتی بیوتیک تتراسایکلین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
96 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیم های دهیدروژناز و اوره آز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
97 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
98 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی تاثیر بیوسورفاکتانت باکتریایی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
99 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی تاثیر مایکوریزای آربسکولار بر رشد گیاه شبدر در خاک آلوده به سرب، کادمیم و نیکل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
100 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی جذب مواد دارویی تتراسایکلین و تریکلوزان در گیاه تربچه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
101 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر زئولیت و اسیدهیومیک بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در یک خاک شور آلوده به تتراسایکلین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
102 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی تولید بیوفیلم سودوموناس جدا شده از خاک آلوده به هیدروکربن بر روی حامل های آلی و معدنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
103 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر باکتری های حل کننده پتاسیم بر آزادسازی پتاسیم از بیوتیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
104 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر ماده آلی بر ترمیم پذیری خاک تیمار شده با قارچکش کاربندازیم و دما (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
105 محور مقاله: بیولوژی خاک وکودهای زیستی- اثر همزیستی میکوریزایی بر محتوای پرولین وکلروفیل برگ گندم درشرایط شور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
106 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تاثیر منابع مختلف کربن بر بیوسنتز سورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida KT-2440 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
107 مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
108 مطالعه انباشت متابولیت های سازگار در گیاه یونجه تلقیح شده با سوش های باکتری مقاومت به خشکی درشرایط تنش آبی در گلخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
109 مطالعه جدایه های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در خاکهای استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
110 مطالعه روند آزادسازی نیتروژن از پودر خون در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
111 مطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی های مونتموریلونیت و زیولیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
112 مطالعه کودهای شیمیایی ، آلی و زیستی(قارچ های میکوریزای آربسکولار) بر تعداد و اندازه بنه زعفران (Crocus sativus) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
113 مقایسه جذب اورانیوم (238U) در گیاهان سویا و آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
114 مقایسه خصوصیات ساختاری و مورفولوژی رس های مونتموریلونیت سدیم دار، بنتونیت کلسیم دار و بنتونیت سدیم دار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
115 مقایسه میزان تولید پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتریهای سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم و حساس به شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
116 میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
117 نقش اکسید روی(معمولی و نانو)و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
118 ویژگی های خاک های زیر کشت زعفران در مزارع سطح شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
119 پراکنش حجمی و مقداری ذرات دی اکسید تیتانیوم تحت تأثیر کلات EDTA (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
120 چگونگی مدیریت زمین و تاثیر آن بر فعالیت آنزیمی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
121 کاربرد تجمعی کودهای زیستی بر شاخصهای بیولوژیکی کیفیت و سلامت خاک در مرحله رویشی گیاه ریحانOcimum basilicum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
122 کاربرد تلفیقی وانادیوم، کبالت و مولیبدن بر گره زایی و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
123 کاربرد وانادیوم، کبالت و مولیبدن بر تثبیت زیستی نیتروژن در سویا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست