ماریجانا هادزیما نیارکو

 ماریجانا هادزیما نیارکو استادیار  دانشگاه J.J.Strossmayer در Osijek، Crotia

ماریجانا هادزیما نیارکو

Marijana Hadzima-Nyarko

استادیار دانشگاه J.J.Strossmayer در Osijek، Crotia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.