شهلا منصوری

 شهلا منصوری

شهلا منصوری

Shahla Mansouri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Antibiotic Resistance Patterns of the Isolates from the Nose of Training Soldiers in Kerman in 2012. (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شناسایی مولکولی بتالاکتامازهای وسیع الطیف TEMوSHVدر ایزوله های اشریشیاکلی با مقاومت چندگانه جدا شده از ادرار بیماران بستری در بیمارستان های کرمان 1386_87 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 1
3 صحت تشخیص آزمایشگاهی و آنتی بیوگرام باسیل های گرم منفی به صورت روتین در مقایسه با روش های استاندارد در کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2
4 مقاومت آنتی بیوتیکی در باسیل های گرم منفی غیر تخمیری جداشده از نمونه های بالینی در کرمان طی سال های 1386_87 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparison of Spore Germination Rate between Toxigenic and Nontoxigenic Clostridium difficile Isolates in the ½ × MIC of Ceftazidime alone and in Combination with Clindamycin and Vancomycin (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 Comparsion of virulence gene between Escherichia coli isolates from Urinary Tract Infections and normal fecal flora and their relationship with phylogenetic groups (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Determination and comparison of antibacterial activity of Enterococcus species isolated from breast-fed neonates and adults feces in Kerman (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 FREQUENCY OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, UREAPLASMA UREALYTICUM AND LISTERIA MONOCYTOGENES ISOLATED FROM VAGINAL SAMPLES OF WOMEN IN KERMAN, IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 Incidence of Listeria species in bulk tank milk and meat from sheep’s in Kerman, Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 Inhibition of quorum Sensing-controlled Virulence Factor Production in Pseudomonas aeruginosa by Quercus infectoria Gall Extracts (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
7 New antibacterial wound dressing designed with DOE (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 PREGNANCY- RELATED LISTERIOSIS: FREQUENCY AND GENOTYPIC CHARACTERISTICS OF L. MONOCYTOGENES FROM HUMAN SPECIMENS, KERMAN-IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 Prevalence of Plasmid-mediated quinolone Resistance and ESBLs Genes in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections and Fecal Samples in Southeast Iran (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
10 The In-vitro effects of culture free supernatant and sonicated pellet of Pseudomonas aeruginosa on growth of Leishmania major amastigotes and promastigotes (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران