امير لكي زاده

 امير  لكي زاده

امير لكي زاده

Amir Lakizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.