آقای دکتر محمدرضا کاردان

آقای دکتر محمدرضا کاردان

Dr. Mohamad Reza Kardan

استادیار سازمان انرژی اتمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا کاردان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله سنجش و ایمنی پرتو