آقای دکتر مجید قاسمی

دکتر مجید قاسمی رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران-مدیر عامل بانک پاسارگاد

آقای دکتر مجید قاسمی

Dr. Majid Ghasemi

رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران-مدیر عامل بانک پاسارگاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید قاسمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی انجمن مدیریت ایران، تهران - دانشگاه خاتم بهمن 1395