خانم دکتر آذر صائمیان

خانم دکتر آذر صائمیان

Dr. Azar Saemian

رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت - انجمن مدیریت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر آذر صائمیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی انجمن مدیریت ایران، تهران - دانشگاه خاتم بهمن 1395