دکتر عبدا... بهرامی

دکتر عبدا... بهرامی استاد

دکتر عبدا... بهرامی

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر عبدا... بهرامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله دانشکده پزشکی مشهد