آقای مهندس محمدحسین پاشنه طلا

مهندس محمدحسین پاشنه طلا مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات

آقای مهندس محمدحسین پاشنه طلا

Mohammadhosein Pashnetala

مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمدحسین پاشنه طلا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران فروردین 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران اردیبهشت 1395