آقای مهندس کاظم معتمدی فر

مهندس کاظم معتمدی فر مدیر مسئول نشریه

آقای مهندس کاظم معتمدی فر

مدیر مسئول نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس کاظم معتمدی فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه علوم و فنون بسته بندی