عباس شیخی

عباس شیخی استاد دانشگاه شیراز

عباس شیخی

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی عباس شیخی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه رادار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از چند آنتن کمکی در کاربرد SLB برای مقابله با جمینگ فریب در رادار جستجوگر (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 5، شماره: 1
2 GSM طراحی رادار غیرفعال چند ورودی- چند خروجی مبتنی بر سیگنال (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 5، شماره: 2
3 دسته بندی اهداف دریایی با استفاده از دو رادار با قدرت تفکیک بالا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
4 سرکوب جمینگ نویزی با استفاده از تبدیل فاز-چندجمله ای گسسته در رادارهای پالسی (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 5، شماره: 1
5 شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
6 طراحی توامان سیگنال ارسالی و فیلتر گیرنده در رادارهای شناختگر به منظور آشکارسازی اهداف در حضور کلاتر (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی داده درسیستم های OFDM با استفاده از همسانسازی نیمه کور کانال در حضور آفست فرکانس (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 آشکارسازی راداری GLR در محیط تداخل Auto-Regressive با طیف گوسی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ارائه برخی از تجربیات فنی و اجرایی بدست آمده از روسازی بتنی در منطقه یک آزادراه تهران شمال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
4 ارایه الگوهای بهبود یافته GIP جهت انتخاب داده های ثانئیه همگن در آشکارسازهای وفقی راداری (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
5 بررسی سیستم جستجوگر آشیانه یاب های دوگان راداری باند ka با قابلیت احتمال شنود کم و مادون قرمز برای موشکهای کروز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
6 بررسی عملکرد آشکارسازهای وفقی راداری در حضور کلاترهای با مشخصات توزیع و طیف واقعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 بررسی و بهبود عملکرد آشکارساز ARGLR در محیطهای ناهمگن (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
8 بکارگیری تبدیل KL برای تشخیص لبه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
9 تخمین زاویه ورود منابع میدان نزدیک با الگوریتم music اصلاح شده (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 تخمین موقعیت اهداف ضعیف و کوچک درتصاویر IR با دقت زیر پیکسل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
11 تنظیم بهینه و بررسی پاسخ فرکانسی فیلتر RLS درحذف کلاتر دررادارهای پسیو مبتنی برسیگنال FMتجاری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 جایگاه باورهای انسانی در بازآفرینی موجودات افسانه ای ایران باستان بر سفالینه های اسلامی نیشابور (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی
13 جبران حرکت سکو در تصویربرداری راداری در مدstripmap (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 ردگیری اهداف با مانوربسیاربالا دررادارهای آرایه فازی به کمک فیلتر a-B (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
15 ردگیری اهداف هوایی مانوردهنده با استفاده از داده های داپلر - سمت دررادار پسیو مبتنی برسیگنال تلویزیون آنالوگ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 ردگیری با زمان تجدیدمشاهده متغیردررادار آرایه فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
17 روش ساده و سریع در تشخیص اولیه مدولاسیون های دیجیتال با استفاده از تحلیل آماری تبدیل فوریه گسسته سیگنال ناشناخته دریایی (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
18 روشی نو در آشکارسازی اهداف راداری در حضور کلاتر گوسی بر مبنای تخمین بیزی هدف (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
19 شبیه سازی کلاترهمدوس دررادارهای دریایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
20 طراحی سیستمی مقدماتی برای رادارچندعملیاتی با معیار کمینه کردن سطح روزنه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
21 طراحی کامل بخش پردازش داده در رادار های آرایه فازی چند پرتوی با استفاده از الگوریتمIMM (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 کاربرد الگوریتم آشکارسازی CFARدوبعدی در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال OFDM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
23 معرفی روسازی بتنی کامپوزیتی و مقایسه آن با روسازی بتنی مرسوم1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
24 مقایسه روش های حذف کلاتر و نشتی مسیر مستقیم در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال تلویزیون آنالوگ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
25 مقایسه ی فیلتر کالمن و فیلترهای ضرایب ثابت بهینه ی Kalata در ردگیری اهداف با مانور بسیار بالا به کمک رادار آرایه فازی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران