سیدیحیی صفوی همامی

سیدیحیی  صفوی همامی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

سیدیحیی صفوی همامی

استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سیدیحیی صفوی همامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله آفاق امنیت