دکتر حجت اله صادقی

دکتر حجت اله  صادقی استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

دکتر حجت اله صادقی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر حجت اله صادقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی