زهرا دهودار

زهرا دهودار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

زهرا دهودار

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی زهرا دهودار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی