آقای مسعود بنافی

مسعود بنافی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

آقای مسعود بنافی

Masoud Banafi

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مسعود بنافی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران