آقای دکتر علیرضا بیگلری

دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران

آقای دکتر علیرضا بیگلری

رئیس انستیتو پاستور ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.