آقای سردارکمال هادیانفر

سردارکمال هادیانفر ریاست پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

آقای سردارکمال هادیانفر

Kamal Hadianfar

ریاست پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سردارکمال هادیانفر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران فروردین 1394
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران اردیبهشت 1395