امیر سعدالدین

امیر سعدالدین associate

امیر سعدالدین

associate

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی امیر سعدالدین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله تحقیقات منابع انسانی