عبدالرسول سلمان مهینی

عبدالرسول سلمان مهینی Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

عبدالرسول سلمان مهینی

Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرسول سلمان مهینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله تحقیقات منابع انسانی