منوچهر گرجی

منوچهر گرجی دانشیار

منوچهر گرجی

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی منوچهر گرجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار