محمد رضا محبوبی

محمد رضا محبوبی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محمد رضا محبوبی

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمد رضا محبوبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله کارآفرینی در کشاورزی