دکتر محمد عترت دوست

دکتر محمد عترت دوست استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر محمد عترت دوست

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر محمد عترت دوست در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث