دکتر معصومه نعمتی قزوینی

دکتر معصومه  نعمتی قزوینی أستاذ مساعد فی اللغة العربیة وآدابها- أکادیمیة العلوم الإنسانیة و الدراسات الثقافیة

دکتر معصومه نعمتی قزوینی

أستاذ مساعد فی اللغة العربیة وآدابها- أکادیمیة العلوم الإنسانیة و الدراسات الثقافیة

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر معصومه نعمتی قزوینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله آفاق الحضاره الاسلامیه