آقای دکتر کامبیز مشایخی

دکتر کامبیز مشایخی دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر کامبیز مشایخی

Dr. Kambiz Mashayekhi

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کامبیز مشایخی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پژوهش های تولید گیاهی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و لایم سولفور روی برخی از شاخصهایکمی و کیفی نشاء گوجه فرنگی رقم سوپرآ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 2، شماره: 1
2 اثرفرم های مختلف ازت بر pH محیط کشت جنین زایی رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 1
3 برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 4
5 بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت های مختلف زغال فعال با حلال های متفاوت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 2
6 مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری گیاه گوجه فرنگی با آب شور و ارائه معادله تبخیر-تعرق واقعی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 اثر حذف نیترات و آمونیوم بر تکامل جنین های رویشی نرمال در محیط کشت جنین زایی دمبرگ هویج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
3 اثر عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی بر میزان کلورفیل در گشنیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر قارچ آربسکولدار claroideum Claroideoglomus بر وزن گیاهچه های هویج حاصل از کشت آبکش ثانویه. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
5 ارزیابی اثرات جیبرلین، پوترسین وتیورآ در رفع خفتگی و جوانه زنی بذور پنج رقم فندق (Corylus avellana) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 ارزیابی اثرات چینه سرمایی در ترکیب با مواد تسهیل کننده تنژگی بر رفع رکود بذور فندق (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی در قلمههای انگور پس از تلقیح با قارچهای آربوسکولار مایکوریزاAMF) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
8 ارزیابی میوه های بکرزا و غیربکرزای خیار (Cucumis sativus L.) در رقم سوپردامینوس (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 باززایی پیازچه از ریزنمونه‌های تک فلسی با طبق و بدون طبق پیاز آماریلیس (Hippeastrum hybridum) در شرایط کشت درون‌شیشه‌ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 باززایی ریزنمونه های دوفلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum hybridum) در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 برآورد تبخیر-تعرق گیاه گوجه فرنگی و محاسبه ضریب گیاهی در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 بررسی اثر تغذیه ای نشا با اسید بوریک بر روی برخی خصوصیات بوته گوجه فرنگی تحت تنش سرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
13 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر روی برخی از صفات پس از برداشت غده های سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
14 بررسی اثر محلول پاشی توسط عنصر بر B)بر روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوه توتفرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
15 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر (B) بر روی برخی از خصوصیات رشدی میوه گوجه فرنگی رقم سوپر آ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
16 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر (B) بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژی میوه سیب رقم رداسپار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
17 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر B)بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی توتفرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
18 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گوجه فرنگی رقم سوپر آ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی رقم سوپر آ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روی خصوصیات پس از برداشت و موثر در صنایع تبدیلی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
21 بررسی اثر منبع ریزنمونه (مزرعه و گلخانه) بر استقرار درون شیشه ای چهار رقم انگور (Vitis vinifera L) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 بررسی برخی از صفات عملکرد سیب زمینی تحت تاثیر تیمار لایم سولفور و اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 بررسی بقایای گیاهی حاصل از مرداب آب بندان سر بر رشد و غلظت عناصر در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
24 بررسی تاثیر پاکلوبوترازول، اتیفن، دامینوزاید و آبسسیک اسید بر عملکرد گندم دیم در یک سال پر باران و خاک با سطح ویژه بالا با محدودیت پتاسیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
25 بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر سنتز آنتی اکسیدان های درونی آبکش ثانویه ریشه هویج و القا جنین زایی رویشی در محیط کشت بافت (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
26 بررسی تاثیر سطوح مختلف عنصر بر بر روی برخی از صفات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
27 بررسی تاثیرسالیسیلیک اسید برمیزان جنین زایی رویشی آبکش ثانویه هویج در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی تأثیر پرلیت در بستر کشت گلدانی گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین ابلق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 بررسی تأثیر تنشهای کم آبیاری و شوری بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
30 بررسی ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی ، آنتوسیانین ها و اسید مالیک میوه دو رقم سیب زرد و قرمز لبنانی در پنج شهر مختلف ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 بررسی تغییرات ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پالپ، مزوکارپ و پوست پرتقال پارسون براون و مارس بر روی چند پایه مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 بررسی تغییرات هیدرات های کربن، آنتوسیانین و محتوای کلروفیل از زمان برداشت تا جوانه زنی سیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی تنوع مورفوفیزیولوژیکی میوه برخی جمعیت های گوجه فرنگی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی جنین زایی در توت فرنگی رقم کاماروزا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 بررسی روند تجمع قندها در ریزوم و اندام هوایی گیاه یکساله مارچوبه اکتاپلوئید (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 بررسی ریشه دار کردن قلمه های کیوی در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
37 بررسی شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی تربچه تحت تغذیه کود کامل بر پایه MS در ترکیب با اسیدهیومیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بررسی عنصر بر روی میزان برخی از متابولیت ها ثانویه سیب رقم رداسپار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
39 بررسی کالوس زایی گیاه ترب اسبیArmoracia rustanica در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
40 بررسی کالوس زایی گیاه تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. Persicum) در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
41 بررسی میزان تغییرات برخی از کربوهیدرات ها از زمان برداشت تا جوانه زنی در بخش های مختلف سیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 بررسی واکنش جوانه زنی بذر برخی جمعیت های گوجه فرنگی ایران به دما (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم جهت توصیه کودی مناسب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
44 تاثیر سه رونگ پوشش پارچه ای یک بار مصرف پزشکی بر رشد و نمو تربچه و اسفناج (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 تاثیر شرایط کشت درون شیشه ای بر میزان باززایی پیازچه از ریزنمونه های تک فلسی و دوفلسی پیاز نسرین Hippeastrum hybridum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
46 تاثیر لایم سولفور و اسیدسالیسیلیک بر برخی خصوصیات کمی گیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
47 تاثیر نانوسیلور روی افزایش عمر انباری گل بریده میخک سفید (وایت لیبریتی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
48 تاثیر وزنهای مختلف پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر تولید بذر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 تاثیرتلقیح باچهار تیمار قارچ مایکوریزا آربوسکولارAMF)بر رشد قلمه های چهار رقم انگور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
50 تاثیرمحلول پاشی سالسیلیک اسیدبرروی برخی ازخصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
51 تامین بهینه عنصر پتاسیم در گیاهان روغنی کشت شده در خاکهای رسی با سطح ویژه بالا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
52 تأثیر ترکیبات مختلف گلدانی حاوی کوکوپیت بر رشد و توسعه فیکوس بنجامین ابلق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
53 تکثیر درون شیشه ای کیوی از طریق جنین زایی رویشی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
54 جنین زایی رویشی تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. Persicum) در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
55 جنین زایی رویشی گیاه ترب اسبی Armoracia rustanicaدر شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
56 ررسی هورمونهای استروئیدی (پروژسترون، استرادیول) در غده و کالوس سیب زمینی شیرین در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 روش مطلوب استریل کردن پیاز آماریلیس Hippeastrum hybridum به منظور کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
58 ریزازدیادی کیوی Actinidia deliciosa (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
59 سنتز متابولیت های ثانویه و رابطه آن با القای جنین زایی رویشی ریزنمونه هویج تحت تیمار سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
60 طراحی و ساخت دستگاه اکسوفیتون جهت آزمایشات کشت بافت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
61 کاربرد قارچ claroideum Claroideoglomus بر کاهش تلفات مرحله استقرار سازی گیاهچه های هویج بر اثر قارچ sclerotiorum Sclerotinia. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
62 مطالعه تغییرات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار پس از محلولپاشی با عنصر بر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
63 مطالعه صفات دانه گرده ارقام زیتون در دو محیط کشت مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
64 مطالعه گرده افشانی و خودناسازگاری گرده به منظور تعیین بهترین رقم گرده زا برای ارقام زیتون میشن و زرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
65 مقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده و خودروی خیار در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
66 مقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده وخودروی خیار در محیط کشت B5 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
67 مقایسه خصوصیات دانه گرده رزهای هگزاپلوئید با والدین تریپلوئید آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 مقایسه میزان مقاومت به سفیدک پودری در رزهای هگزاپلوئید با والدین تریپلوئید آنها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
69 مقایسه ی برخی ازخصوصیات میوه های دوجمعیت گوجه فرنگی آلبالویی Lycopersicon esculentum var. Cerasiforme دردومحیط کشت خاکی و هیدروپونیک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
70 واکنش درون شیشهای ریزنمونه های کیوی به محیط کشت بدون هورمون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
71 واکنش ریزنمون ههای فلسی پیاز نسرین Hippeastrum hybridum) نسبت به محیط کشت مایع (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران