آقای دکتر کامبیز مشایخی

دکتر کامبیز مشایخی دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر کامبیز مشایخی

Dr. Kambiz Mashayekhi

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کامبیز مشایخی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پژوهش های تولید گیاهی