آقای دکتر محمد قربان زاده

دکتر محمد قربان زاده استادیار

آقای دکتر محمد قربان زاده

Dr. Mohammad Ghorban Zadeh

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد قربان زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرپژوهشنامه حقوق فارس