آقای دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

دکتر محمدرضا اکبری باغبانی استاد استرابیسم

آقای دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

Dr. Mohammad Reza Akbari Baghbani

استاد استرابیسم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا اکبری باغبانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران اردیبهشت 1399