آقای مهندس حمیدرضا دری

مهندس حمیدرضا دری ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

آقای مهندس حمیدرضا دری

Hamidreza Dori

ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حمیدرضا دری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سومین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک اردیبهشت 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پایداری ژنوتیپهای لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی با عامل Xanthomonas phaseoli. pv axonopodis با روشهای رگرسیونی، امی (AMMI )و مویر(Muir) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی صفات موثر بر قابلیت پخت و درصد پروتیین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمزPhaseolus vulgaris L.در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
3 مقایسه عملکرد و ارزیابی صفات در ارقام لوبیاقرمز Phaseolus vulgaris L تحت شرایط متداول و کم آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
2 اثر تنش کم آبی بر عملکرد واجزای عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
3 اثرتنش رطوبتی برروند رشدوعملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
4 اثرتنش رطوبتی برکارآیی مصرف آب و شاخصهای تحمل تنش ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
5 ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد لاین های امیدبخش لوبیا چیتی در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
6 ارزیابی مقاومت به بیماری باکتریائی معمولی در لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
7 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های لوبیا چیتی به کنه دو نقطه ای در شرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
8 ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
9 ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای سفید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
10 انتخاب غیرمستقیم ارقام لوبیا چیتی و قرمز با عملکرد بالا تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
11 بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن و مقایسه آن با سایر منابع آهن بر رشد و عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
12 بررسی اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد کارایی مصرف آب درژنوتیپ های لوبیا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بررسی اثرات دارویی هومیوپاتی بر رشد و عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
14 بررسی پایداری ارقام لوبیا در محیط‌های تنش و بدون تنش علف‌های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
15 بررسی پایداری ژنوتیپ های لوبیا در محیط هاش تنش و بدون تنش علف های هرز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی پایداری عملکرد لاینهای پیشرفته لوبیا قرمز با استفاده از آمارههای پایداری درمناطق معتدل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
17 بررسی تاثیر استفاده از منابع مختلف تامین ازت بر میزان کلروفیل برگ در ارقام مختلف لوبیا قرمز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 بررسی تاثیر تنش آب بر کارائی مصرف آب در ژنوتیپ های لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
19 بررسی تاثیر کود بیولوژیک بیوزر بر کاهش مصرف کود شیمیایی ازت در کشت گوجه فرنگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
20 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای لوبیا با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
21 بررسی تنوع ژنتیکی در 10 ژنوتیپ لوبیا قرمز در شرایط آب و هوایی شهرستان خمین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
22 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های لوبیا با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
23 بررسی روند تغییر کارآیی مصرف آب در سیستم های مختلف زراعی لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
24 بررسی سازگاری ژنوتیپ های لوبیای نسبت به ردیف های باریک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی شاخص های تحمل به علف های هرز در ژنوتی پهیا لوبیا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی مقاومت به bean common mosaic necrosis virus BCMNV در25ژنوتیپ لوبیا PHASEOLUS VULGARIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
27 بررسی و تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد دانه در لاین‏های لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
28 بررسی و تعیین GDD برای مراحل مختلف فنولوژی لاین‌های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
29 بررسی همبستگی عملکرد دانه لوبیا با صفات وابسته از طریق تجزیه مسیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
30 بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات کمی در لوبیا چیتی در شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 تاثیر رقابت علف های هرز و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا سفید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیر رقابت علف های هرز و آرایشک اشت برع ملکرد و اجزا عملکرد لوبیا سفید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تاثیر فواصل کاشت و تراکم بر عملکرد واجزا عملکرد لاین KS41105 لوبیا سفید در شرایط حضور وعدم حضور علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
34 تجزیه عامل صفات دو لاین لوبیا سفید در شرایط حضور و عدم حضور علفهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
35 تعیین جزء حساس در رشد گیاهچه های لوبیا معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت اثر تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
36 تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیاچیتی Phaseolus vulgaris L در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 تعیین قابلیت ترکیب پذیری صفات کمی و کیفی لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
38 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت به ر وش لایسیمتری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان مرکزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 خالص سازی و ارزیابی توده های پاچ باقلا جهت معرفی رقم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
40 دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris) لاین 21480 – KS در خمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
41 شناسائی و پراکنش انواع پاچ باقلا در استان گیلان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
42 مدیریت و بهینه سازی آب مصرفی در کشت لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
43 مطالعه برخی ازصفات مختلف ژنوتیپهای لوبیا تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
44 مطالعه کارآیی مصرف نیتروژن در سیستمهای مختلف زراعی لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
45 معرفی تحقیقات لوبیا در مرکز تحقیقات بین المللی TAIC و مرکز ملی لوبیا در خمین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
46 معرفی رقم جدید لوبیا سفید درسا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
47 نحوه توارث صفات کمی و کیفی در لوبیا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات