آقای پروفسور ریکیک بل بابا

پروفسور ریکیک بل بابا

آقای پروفسور ریکیک بل بابا

Prof. Rekik Boulbaba

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ریکیک بل بابا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی مروری