آقای مهندس سیف اله آقا بیگی

مهندس سیف اله آقا بیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

آقای مهندس سیف اله آقا بیگی

Seyfolah Aghabeigi

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سیف اله آقا بیگی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران مرداد 1398