آقای دکتر میرزا حسن الزمان

دکتر میرزا حسن الزمان

آقای دکتر میرزا حسن الزمان

Dr. Mirza Hasanuzzaman

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرزا حسن الزمان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی علوم زراعی