آقای دکتر زی چن

دکتر زی چن Beijing Jiaotong University, China

آقای دکتر زی چن

Dr. Xi Chen

Beijing Jiaotong University, China

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر زی چن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی علوم زراعی