آقای دکتر جورج بروفاس

دکتر جورج بروفاس

آقای دکتر جورج بروفاس

Dr. George Broufas

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جورج بروفاس در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی جانورشناسی
هیات تحریریهمجله علمی علوم زراعی