آقای دکتر علیرضا یوسفی

دکتر علیرضا یوسفی دکتری DBA (طرح تجاری) از دانشگاه بین المللی مالزی

آقای دکتر علیرضا یوسفی

Dr. Alireza Yosefi

دکتری DBA (طرح تجاری) از دانشگاه بین المللی مالزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا یوسفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کورکومین خوراکی بر فراسنجه های بافت شناسی بیضه خروس های مادر گوشتی مسنن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 3
2 ارتباط نابرابری جنسیتی و شاخص های مربوط به کودکان در کشورهای با سطوح درآمذ مختلف: یک مطالعه اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 1
3 ارزیابی اثر مالچ گندم و سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد علف های هرز و برخی صفات زراعی بادرشبو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
4 ارزیابی مراحل چرخه فحلی در موش های Balb/c (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 3
5 استفاده از بستر دروغین و مقادیر کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر در مدیریت علف های هرز لوبیا Phaseolus vulgari L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (.L strumarium Xanthium )و تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus )بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
7 بررسی رفتار جریان برشی پایای آب میوه هلوی ایرانی: اثر غلظت و دما (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری های نوین غذایی دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری بیماران به برندهای بیمارستانی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری: 90-91 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی کارایی دزهای کاهش یافته پندیمتالین در تلفیق با مالچ و وجین دستی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
10 بررسی مدیریت علف های هرزآفتابگردان بااستفاده ازمالچ مرده وزنده گندم سیاه Fagopyrum esculentum Moench (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
11 بررسی نقش سروتونین مرکزی و گیرنده ی 5HT2c آن بر اخذ خوراک جوجه های ماده نژاد تخمگذار بونس با تزریق درون بطن مغزی (ICV) پاراکلروفنیل آلانین و SB242084 (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 32، شماره: 1
12 پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف های هرز خاکشیر ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
13 پیشبینی رویش گیاهچه های تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus در روش های مختلف آبیاری در آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
14 تاثیر آموزش به روش پروژه ای و مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سوم تجربی فولادشهر در درس آمار و مدل سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 22
15 تاثیر آموزش فعال فناورانه ی فیزیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 25
16 تاثیر آموزش هوش عملی بر اضطراب و تمرکز دانش آموزان دختر پایه ی سوم راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 22
17 تاثیر تغذیه پیوگلیتازون بر تخمک ریزی و برخی بیماری های پس از زایش در گاوهای هولشتن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
18 تاثیروزن لاشه و جنس برکیفیت گوشت وترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
19 تأثیر کم کاری تیروئید بر روند تکثیر سلول های سوماتیک وجنسی بیضه گوسفند لری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 3
20 تبیین مبانی فلسفی (معرفت شناسی) آموزش فلسفه برای کودکان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 19
21 تدوین شاخص های لازم برای تهیه زیج هیات علمی دانشگاهها(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 20
22 توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
23 دیدگاه دبیران زن اصفهان در در مورد میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 85-84 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 11
24 طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی شیمی دوره متوسطه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 20
25 غزالی و اخلاق فضیلت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 20
26 کارآیی مقادیر کاهش یافته علفکش ها و تلفیق آن ها با مالچ در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
27 کاربرد دینامیک مولکولی در طراحی پیشرفته فرآورده های بیولوژیک و مطالعه پروتئین اجرام عفونی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 2
28 کرسی های نظریه پردازی ،نقد و منظره به منظور ارائه چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 19
29 لیز سلول های سرطانی با روش ویروس های درمانی انکولتیک (Oncolytic Virotherapy) (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 1
30 میزان انطباق ویژگیهای سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان با ویژگیهای سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 85 ـ1384 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 14
31 میزان مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در نحوه ی جستجو،دستیابی و ذخیره ی اطلاعات از منابع الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کشت مخلوط مخلوط افزایشی ذرت (Zea mays) و سویا (Glycine max) برکاهش زیست توده علف های هرز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 ارتباط بین وزن در متر و شرینکیج دراکسترودر دوبلکس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی لاستیک
3 ارزیابی پاسخ علفهای هرز جودره و گل گندم به آللوپاتی سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 استفاده از آویشن در تغذیه دام جهت افزایش کیفیت گوشت تولیدی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 استفاده از بسته بندی های فعال برای گوشت و محصولات گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
6 استفاده ازارزن مرواریدی Pennisetum glaucum بعنوان گیاه پوششی زنده جهت سرکوب علفهای هرز آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اصول و مبانی تربیت از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
8 الگوی آموزشی تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مدارس (دریافت مقاله) همایش ملی ایثار و شهادت
9 بررسی اثرآللوپاتی سورگوم دانه ای بر جوانه زنی و رشد علف هرز پیچک وحشی(Convolvulus arvensis L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علفهای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 بررسی تاثیر فاصله روی ردیف بر زیست توده و عملکرد راش گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بررسی تاثیر مشتری سالاری و منافع آن برسازمان مطالعه موردی: دفاترخدمات ارتباطی و اداره کل پست استان مرکزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
14 بررسی تغییرات صفات مورفولوژیک گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تراکمهای مختلف گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 بررسی خواص مکانیکی مخلوط پلیمری کائوچوی طبیعی و پلی استایرن بوتادین در حضور (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی لاستیک
16 بررسی رابطه بین جو روانشناختی حاکم بر سازمان با اشتیاق شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر یاسوج درسال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 بررسی فعالیت آللوپاتیک ژنوتیپ های جوایرانی HordeumvulgareL بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چاودار (Secale cereal L.) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی کارایی ماده افزودنی کود اساید همراه با علفکشهای تاپیک و گرانستار به منظور کنترل علفهای هرز مزارع گندم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی کاربرد تلفیقی گیاهان پوششی و بسترکهنه درمدیریت علفهای هرزذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی میزان حمایت جامعه میزبان ازتوسعه گردشگری پایدارونحوه نگرش جامعه مهمان به منابع گردشگری مطالعه موردی: شهرمحمودآباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
21 بررسی نقش استرس ناشی از تاثیر نسبت های جنسی متفاوت بر تکثیر ماهی گوپی (Poecilia reticulate) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
22 بررسی نگرش جامعه میزبان به توسعه ی گردشگری و اثرات آن درشهرمحمودآباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
23 بررسی وجود باکتری لیستریامونوسیتوژنز در فروشگاه های عرضه گوشت مرغ و ماهی در سطح شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
24 برنامه ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
25 پتانسیل دگرآسیبی ارقام گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز جودره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 پدیده خودکشی در نظام سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی
27 تاثیر مالچ زنده و غیر زنده بر عملکرد و اجزای عملکرد گشنیز(Coriandrum sativum L.)تحت مدیریت مختلف علف های هرز (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 تاثیرعبورآب ازمیدان مغناطیسی بربهبود کارایی گلایفوسیت و پاراکوآت درکنترل علف هرزتوق و مجموع چهارگونه علف هرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
29 تاثیرکشت مخلوط افزایشی ذرت Zea mays L و شبدربرسیم Trifolium alexandrinum درسرکوب علفهای هرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تأثیر تیپ رشدی لوبیا قرمز بر کارایی غلظت های کاهش یافته علف کش (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
31 تأثیر روش کاشت بر الگوی رویش دم روباهی (Setaria viridis ) در سطوح مختلف کم آبیاری در آفتابگردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 تعیین تغییرات پروتیین حین نگهداری محصولات ماهی با استفاده از تکنیک جداسازی الکتروفورز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
33 تعیین شاخص های تکثیر ماهی گوپی (Poecilia reticulate) در نسبت های جنسی متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
34 تعیین مدل ریاضی مناسب جهت پیش بینی محتوای رطوبتی خربزه درختی (پاپایا) طی فرآیند خشک شدن در خشک کن کابینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
35 تنوع گونه ای و ترکیب جوامع علف های هرز تحت تأثیر گیاه پوششی و رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 حسگرهای سوسوزن LaBr3:Ce3+ در آشکارسازی پرتوهای گاما (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
37 حل عددی معادله غیرنسبیتی برای پتانسیل وود سکسون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
38 راهنمای تدوین مقاله سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت مدیریت پیوند و خرید و فروش اعضای بدن و نقش آن در سلامت اجتماع (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
39 شناخت وضعیت سلامت عمومی دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه شهر یاسوج در سال 94-1393 تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
40 کاهش مصرف و مصرف بهینه آب راهکاری جهت رسیدن به پایداری در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 محاسبه انرژی پایه گرافن به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
42 مدل سازی عددی فرآیند انتقال جرم بر اساس روش تفاضل متناهی برای خشک شدن محصول خربزه درختی Papaya (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
43 مدیریت تلفیقی علفهای هرز گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 مدیریت تلفیقی علفهای هرز گیاه دارویی رازیانه با روشهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
45 مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات ریشه ای در سه رقم نخود (Cicer arientinum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 مطالعه تاثیرسطوح مختلف تامین آب و روش آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 معرفی صمغ کنجاک مانان و بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کاربردهای آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
48 معنا و حدود فلسفه برنامه درسی پنهان از نگاه پارادایم علمی اثبات گرایی و انتقادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
49 نحوه تولید سلولز باکتریایی و بررسی برخی ویژگی های آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
50 نقش نظام آموزش عالی کشوردرتوسعه عدالت آموزشی: رویکردی نوین به آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران