آقای علی گلابچی

علی گلابچی

آقای علی گلابچی

Ali Golabchi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی گلابچی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد اردیبهشت 1393