آقای دکتر محمدحسن سیاری زهان

دکتر محمدحسن سیاری زهان ریاست دانشکده کشاورزی

آقای دکتر محمدحسن سیاری زهان

Dr. Mohammadhasan Siyari

ریاست دانشکده کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن سیاری زهان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
قائم مقام رئیس همایش سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران دانشگاه بیرجند، بیرجند شهریور 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خصوصیات رشدی بنه های دختری زعفران تحت تاثیر نظام های کشاورزی رایج و ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
2 مقایسه شاخص های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
3 مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تلقیح بذر با سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
2 اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان(Helianthus.annuus L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus.annuus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
4 اثر رطوبت، عمق و بافت خاک بر سبز شدن علف هرز اُزمک (Cardaria draba) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 اثر سن مزارع زعفران بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
7 اثر کشت و کار ممتد گیاه زعفران بر غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک در مزارع چند ساله در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثرتنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی برعملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
9 بررسی اثر خصوصیات شیمیایی آب آبیاری بر عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
10 بررسی اثرتنش شوری و کاربرد سیلیس برخصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرددرلوبیا Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 بررسی عوامل موثر بر نیتروژن موجود در اندام هوایی گندم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
13 بررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قاین و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 تاثیرسیلیس و شوری براجزاء عملکرددرگیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 تاثیرکودهای شیمیایی بیولوژیک وورمی کمپوست بربرخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
16 تاثیرنوع خاکسترگیاهی برشاخصهای مرتبط با جوانه زنی دورقم گیاه Triticum aestivum L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تأثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 تأثیر کودهای بیولوژیک و عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشدی گیاه Carumcopticumدارویی زنیان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
19 تأثیرپذیری عملکرد بیولوژیک گندم (Triticum aesativum L). و چاودار ( Secale cereale L) تحت رقابت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
20 مدیریت کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
21 مطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
22 مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در زراعت زعفران و گندم در شهرستان قائنات (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک