آقای دکتر سامی سجادی فر

دکتر سامی سجادی فر استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام

آقای دکتر سامی سجادی فر

Dr. Sami Sajadi Far

استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سامی سجادی فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه ارتباطات شیمی ایران
مدیر مسئولنشریه آسیایی شیمی سبز