آقای مهندس رامین نواب پور

مهندس رامین نواب پور دبیر شبکه پارکها و مراکز رشد فناوری استان تهران

آقای مهندس رامین نواب پور

Ramin Navab pour

دبیر شبکه پارکها و مراکز رشد فناوری استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.