آقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

آقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

Dr. Mohammadali Zarechahoki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج اردیبهشت 1394
دبیر علمی دومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج اسفند 1392

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه سازی هسته های چندگانه در ماشین بردارپشتیبان جفتی برای کاهش شکاف معنایی تشخیص صفحات فریب آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
2 تاثیر ترکیب روشهای انتخاب ویژگی فیلتر و بسته بندی در بهبود پیش بینی اشکال نرم افزار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
3 کاهش شکاف معنایی در دسته بندی پرسش ها با بهره گیری از قوانین طبقه بندی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
4 واکاوی پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر منابع طبیعی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
5 واکاوی عاملهای محیطی و مدیریتی موثر بر پایداری زیست بو مهای مرتعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء فرهنگ زیست محیطی گامی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی طبقهبندی اقلیمی استان سمنان با هشت روش مختلف (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
4 انجام مطالعات منابع آب با استفاده از GIS در البرز جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 اهمیت توجه به دانش بومی و جوامع محلی، در برنامه ریزی برای محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
6 بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفید(Astragalus gossypinus)در مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفیدAstragalus gossypinusدر مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
8 بررسی تاثری خصوصیات توپوگرافی بر تنوع گونه ای در مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
9 بررسی تاثیر متدهای استخراج و انتخاب ویژگی بر طبقه بندی پرسش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
10 بررسی تأثیر خصوصیات ادافیکی خاک و عوامل فیزیوگرافی بر روی تراکم گونه های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع چهارباغ استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی خصوصیات خاک رویشگاه جنس جاشیر در مراتع استان اردبیل (مطالعه موردی: مراتع هیرونیر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
12 بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی در مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بررسی قوانین مدیریت مراتع ایران و مقایسه آن با برخی از قوانین مدیریت مراتع و چراگاه های آمریکا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
14 بررسی مهمترین خصوصیات خاک موثر بر پراکنش گونه Prangos ferulacea Lindl. در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
15 بررسی میزان خاکستر برخی از گیاهان فورب مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی میزان فسفر، منیزیم و روی چند گونه مرتعی (مطالعه موردی: مراتع طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی و تحلیل الگوی پراکنش دو گونه Astragalus و Astragalus paralogues gossypinus در مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی و تحلیل الگوی پراکنش دو گونهAstragalus gossypinus و Astragalus paralogues درمراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
19 بررسی ویژگیهای آماری ایستگاه هواشناسی استان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
20 بهبود اثر بخشی کاهش ویژگی علایم رانندگی، در مدل احتمالی بیز با توجه به توابع توزیع احتمال پارامتریک و غیر پارامتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
21 تحلیل و آنالیز متدولوژی های عامل گرا در قالب مفاهیم پر کاربرد عامل گرایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
22 تشخیص ناهنجاری محلی در دنباله های ویدیویی شلوغ با نگاشت سلسله مراتبی ویژگی های محلی مبتنی بر نمونه های آموزشی نرمال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
23 تلفیق شاخصهای توصیف کننده شکل در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
24 رتبه بندی چالش های موجود در مهندسی نرم افزار عامل گرا براساس پروژه های نرم افزاری مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
25 رویکردجامعه محور درمدیریت منابع طبیعی و محیط زیست گامی درجهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 شرح گذاری خودکار مجموعه تصاویر در مقیاس بزرگ مبتنی بر بهبود روش تنک سازی نزدیک ترین همسایه با حذف نمونه های پرت طبقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
27 شرحگذاری خودکار تصاویر با واکاوی توابع توزیع احتمال پارامت ریک و غیرپارامتریک در مدل احتمالی بیز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
28 ضرورت بازنگری جایگاه قنات بعنوان الگوی پایدار مدیریت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
29 فلور، شکلهای زیستی و کوروتیپهای گیاهان رویشگاه هیر (مطالعه موردی: شرق شهرستان هیر- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 کاربرد پلات های چند مقیاسی:لزوم بازاندیشی در روش های عرصه ای اندازه گیری تنوع گونه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 کاربرد روش ی زمین آمار چند متغیره در برآورد بارندگی فصلی و سالانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 کاهش شکاف معنایی در پیش بینی محل خطای نرم افزار مبتنی بر ماشین یادگیری سریع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
33 کاهش شکاف معنایی در تشخیص وب سایت های فیشینگ مبتنی بر ماشین یادگیری سریع با هسته غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
34 مدل سازی رابطه بین ساختار و عملکرد اکوسیستم با استفاده از معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
35 مطالعه اتنوبوتانی گیاهان منطقه تفتان واقع در شمال شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
36 مطالعه تنوع زیستگاهی در مراتع ییلاقی جنوب استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
37 مطالعه تنوع زیستی پوشش گیاهی مراتع طالقان میانی (مطالعه موردی آرتون) (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
38 مطالعه فلوریستیک و جغرافیای گیاهی رویشگاه میانرودان (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
39 معرفی برخی گونه های گیاهی مقاوم به خشکی برای منظرسازی حاشیه بزرگراه های استان تهران (دریافت مقاله) همایش آبخیزداری شهری
40 معرفی پلات ویتاکرتعدیل شده فشرده: اندازه گیری تنوع گونه ای درمرتع کرسنک شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
41 معرفی روش آنتروپی حداکثر به عنوان ابزاری برای مدلسازی پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی مناطق بیابانی (مطالعه موردی:مراتع اشتهارد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
42 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه بفراجرد (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 مقایسه تنوع و غنای گونه ای در تیپ های رویشگاهی مراتع جنوب استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
44 موادمتشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl درمراتع استان اردبیل مطالعه موردی: مراتع شهرستان هیر رویشگاه دربند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها