آقای محسن میرزایی

محسن میرزایی ویراستار

آقای محسن میرزایی

Mohsen Mirzaee

ویراستار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محسن میرزایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه تخصصی رشد فناوری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Detection of icaABCD Genes and Biofilm Formation in Clinical Isolates of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 4
2 In Vitro Bactericidal Activity of Encapsulated Amikacin in Liposome (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 4
3 Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Strains and the Staphy-lococcal Cassette Chromosome mec Types in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
4 The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 1
5 پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
6 حذف بخش مواد آلی مقاوم فاضلاب های شهری با فرایند تلفیقی لجن فعال/صلفی چکنده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 94
7 مدل سازی ارتباط کیفیت آب های سطحی و سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 101
8 مقایسه اثر ضدمیکروبی آمیکاسین به فرم آزاد و لیپوزومی بر پسودوموناس آئروژینوزا (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر قطر سیم نازک بر رفتار گذرش اجباری داخل منقبض کننده تونل باد (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
2 ارزیابی استفاده از کامپوزیت ژئوفوم در سازه های ژئوتکنیکی پدافندی تحت انفجارهای سطحی و عمیق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
3 استفاده از شاخص های اقلیمی برای رسیدن به معماری پایدار (نمونه موردی: همدان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
4 اصلاح فرایند سیستم صف مرکز ارتباط مشتریان با استفاده از شبیه سازی سیستم های گسسته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
5 Frequency of Hly and CNF-1 encoding genes among uropathogenicEscherichia coli isolated from patients of UTI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
6 Investigation of drug synergistic and antibacterial effects of Mentha longifolia essential oil on Shigella flexneri and Shigella sonnei (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
7 Phenotypes and genotypes of Aminoglycosides resistance in Klebsiella pneumonia isolated from Borujerd hospitals (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
8 Prevalence and distribution of antibiotic resistance to tetracycline resistance genes in uropathogenic Escherichia coli isolated from patients with urinary tract infection by Multiplex-PCR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
9 بازشناسی عناصر هویت بخش به معماری ایرانی _اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
10 بازشناسی نقش اب در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
11 بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ (دریافت مقاله) همایش ملی آب پاک
12 بررسی اثر گل ختمی به عنوان کمک منعقدکننده ی طبیعی در فرآیند تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
13 بررسی بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره ی برگ گیاهان Pyrus communis گلابی و Persica vulgaris هلو و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
14 بررسی تجربی فرآیند قطع در یک مسیر هیدرولیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 بررسی رفتارلرزه ای قابهای خمشی با تیر RBS تحت تحلیل غیرخطی شبه استاتیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
16 بررسی شیوع سروگروپ های O1 ، O16 و O83 باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک جداسازی شده ازمبتلایان به عفونت ادراری به روش Multiplex-PCR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
17 بررسی شیوع مقاومت آنتیبیوتیکی و شناسایی عوامل qnrC و qnrD در جدایههای بالینی کلبسیلا پنومونیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
18 بررسی کیفیت شیمیایی آب منابع دشت کبودرآهنگ در استان همدان جهت استفاده در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
19 بررسی مکانی و مدیریتی دفن پسماند شهرستان کوهرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 بررسی وجود حباب و تخلخل در مواد با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
21 بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب صنایع غذایی و نوشیدنی شهرستان بابل (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بهینه سازی مبادله کن گرمای پوسته - لوله ساختماری و متداول به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
23 بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه Zizyphus vulgaris عناب و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
24 بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاهان Zizyphus vulgarisعناب و Punica grantumانار و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
25 تاثیر دبی نانوسیال آب / اکسید مس بر نرخ انتقال حرارت در مبدل حرارتی دو لوله ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
26 تاثیر نانوسیال اکسید مس-آب بر کارایی کلکتور خورشیدی صفحه تخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
27 تأثیر نوسازی بافت فرسوده ساربان محله بر کیفیت زندگی در شهر بجنورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
28 تبیین نقش فضای شهری در ایجاد هویت در شهر (نمونه موردی: میدان انقلاب شهر شیروان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
29 تشخیص ساختار اسناد در تصاویر پیچیده برای استفاده در سیستم های نویسه خوان نوری فارسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
30 تشخیص متالوبتالاکتاماز در بین جدایههای پسودوموناس ائروژینوزای جدا شده از بخش مراقبت های ویژه به دو روش E-test و H.test در کرمانشاه و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره ریحان basilicum (Ocimum) ومیخک ( Dianthus ) بر روی پسودوموناس ائروژینوزا به روش دیسک کاغذی ونقطه ای (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
31 تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
32 روش جدید پردازش تصویر جهت بررسی کمی خرابی ورق کامپوزیتی بر اثر ضربه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران
33 سنتز سبز نانو ذرات نقره توسط عصاره گیاه انجیر Ficus carica (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها
34 شناسایی آنزیمهای متالوبتالاکتاماز در بین جدایه های پسودوموناس ائروژینوزا ی جدا شده از بخش سوختگی به روش دیسک ترکیبی در کرمانشاه تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی وبررسی اثر ضدمیکروبی عصاره همیشه بهار Calendula officinalis L و هوفاریقون Hypericum perforatum L بر روی پسودوموناس ائروژینوزا به روش دیسک کاغذی ونقطه ای (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
35 فراوانی ژنهای کدکننده فیمبریه های P و S در جدایه های اشریشیا کلی بیماران مبتلا به عفونت ادراری به روش Multiplex-PCR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
36 فراوانی متالوبتالاکتاماز در بین جدایههای پسودوموناس ائروژینوزا ی جدا شده از بخش اورژانس به روش دیسک ترکیبی در کرمانشاه وتعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ریحان Ocimum basilicum ومیخک Dianthus بر روی پسودوموناس ائروژینوزا به روش پلیت 96 خانه (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
37 فراوانی متالوبتالاکتاماز در بین جدایههای پسودوموناس ائروژینوزای جدا شده از بخش جراحی به روش E-test در کرمانشاه و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن (Thymus Vylgari) ولاواندا (Lavandula Officinalis) بر روی پسودوموناس ائروژینوزا به روش دیسک کاغذی ونقطه ای (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
38 محاسبه توزیع زاویه شوک در جریانهای شبیه سازی شده جت مافوق صوت با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران
39 محاسبه زاویه تماس قطره با سطوح به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
40 مدلسازی برخورد جت گاز بر روی سطح مایع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
41 مقایسه سه استراتژی بهینه، دنبال کردن نمودار برق مورد نیاز و دنبال کردن نمودار حرارت مورد نیاز در تحلیل انرژی و اقتصادی سیستم CHP (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم