آقای پروفسور سومیت شارما

پروفسور سومیت شارما

آقای پروفسور سومیت شارما

Prof. Sharma Sumeet

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور سومیت شارما در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی پیشرفت های دامپزشکی
هیات تحریریهمجله علمی علوم دامی