آقای دکتر سالواتوره پاریسی

دکتر سالواتوره پاریسی

آقای دکتر سالواتوره پاریسی

Dr. Salvatore Parisi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سالواتوره پاریسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی علوم بیولوژیکی
هیات تحریریهمجله علمی میکروبیولوژی