آقای دکتر علی نجومی

دکتر علی نجومی هیات تحریریه

آقای دکتر علی نجومی

Dr. Ali Nojoumi

هیات تحریریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی نجومی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیفصلنامه تخصصی رشد فناوری