آقای دکتر شبان ابوحسین

دکتر شبان ابوحسین

آقای دکتر شبان ابوحسین

Dr. Shaban D Abou- Hussein

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شبان ابوحسین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی