آقای مهندس علی مرتضی بی رنگ

مهندس علی مرتضی بی رنگ هیات تحریریه

آقای مهندس علی مرتضی بی رنگ

Ali Morteza Birang

هیات تحریریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علی مرتضی بی رنگ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی رشد فناوری