آقای پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا

پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار

آقای پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا

Prof. Franco Mário José Batista

استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری